ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ σίτων οὐδαμόθεν ἦν εὐπορῆσαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ

Messaggioda Ospite » 2 giu 2020, 17:51

traduzione
Ospite
 
Risposte:

Messaggioda Eragon » 2 giu 2020, 17:51

Eragon

Site Admin
Site Admin
 

Torna a LATINO e GRECO

release check: 2020-06-25 11:22:52 - flow version _RPTC_G1.1