Per l'uccisione di Eratostene - Lisia testo greco e traduzione

PER L'UCCISIONE DI ERATOSTENE
DISCORSO DI DIFESA LISIA
Testo greco e traduzione italiana

Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία

περὶ πολλοῦ ἂν, ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες: εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη: ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε. [2] καὶ ταῦτα οὐκ ἂν εἴη μόνον παρ᾽ ὑμῖν οὕτως ἐγνωσμένα, ἀλλ᾽ ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι: περὶ τούτου γὰρ μόνου τοῦ ἀδικήματος καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς ἀσθενεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυναμένους ἀποδέδοται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ βελτίστῳ: οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. [3] περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους: ἡγοῦμαι δέ,

[1]Apprezzerei molto, signori giudici, il fatto che voi riguardo a questa vicenda vi rivelaste giudici tali verso di me quali appunto sareste verso voi stessi se vi fossero capitate cose di questo genere; so bene infatti che, se aveste riguardo agli altri la stessa opinione che riguardo a voi stessi, non ci sarebbe chi non si sdegnerebbe per i fatti accaduti, ma tutti nei confronti di coloro che commettono azioni del genere considerereste piccole le pene. [2] E queste azioni sarebbero giudicate in questo modo non solo da parte vostra, ma in tutta quanta la Grecia; infatti riguardo a quest'unico reato sia in democrazia sia in oligarchia la stessa punizione è concessa ai più deboli nei confronti di coloro che più possono, tanto che il più piccolo ottiene gli stessi diritti del più ragguardevole; a tal punto, signori giudici, tutti quanti gli uomini considerano gravissima [3] questa offesa. Dunque circa la gravità della pena credo che tutti quanti voi abbiate la stessa idea, e che nessuno si trovi ad essere così indifferente da pensare che sia necessario che ricevano comprensione o da ritenere degni di una lieve pena i colpevoli di siffatte azioni;

[4] ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐμοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών, καὶ οὔτε ἔχθρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ οὐδεμία ἦν πλὴν ταύτης, οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλούσιος ἐκ πένητος γένωμαι, οὔτε ἄλλου κέρδους οὐδενὸς πλὴν τῆς κατὰ τοὺς νόμους τιμωρίας. [5] ἐγὼ τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ πράγματα, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλὰ λέγων τἀληθῆ: ταύτην γὰρ ἐμαυτῷ μόνην ἡγοῦμαι σωτηρίαν, ἐὰν ὑμῖν εἰπεῖν ἅπαντα δυνηθῶ τὰ πεπραγμένα.

[4] ma ritengo, signori giudici, che sia necessario che io dimostri questo, cioè che Eratostene commise adulterio con mia moglie e la sedusse e disonorò i miei figli e offese me personalmente entrando nella mia casa, e che né c'era tra me e lui nessuna ostilità eccetto questa né ho fatto questo per denaro, per diventare ricco da povero, né per nessun altro guadagno se non la punizione conforme alle leggi. [5] Io dunque dall'inizio vi esporrò tutte quante le mie vicende, nulla tralasciando, ma dicendo la verità: questa infatti considero per me unica salvezza, se posso dire a voi tutti quanti i fatti accaduti.

[6]ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπ᾽ ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς οἷόν τε ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν. ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύτην οἰκειότητα μεγίστην εἶναι: ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, [7] ὦ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη: καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς [ἀγαθὴ]1 καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα: ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε, πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται. [8] ἐπ᾽ ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα, χρόνῳ διαφθείρεται: ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν. [9] πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες,(δεῖ γὰρ καὶ ταῦθ᾽ ὑμῖν διηγήσασθαι) οἰκίδιον ἔστι μοι διπλοῦν, ἴσα ἔχον τὰ ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν ἀνδρωνῖτιν. ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν, ἡ μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαζεν: ἵνα δὲ μή, ὁπότε λοῦσθαι δέοι, κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίμακος καταβαίνουσα, ἐγὼ μὲν ἄνω διῃτώμην, αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. [10] καὶ οὕτως ἤδη συνειθισμένον ἦν, ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπῄει κάτω καθευδήσουσα ὡς τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ μὴ βοᾷ. καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο, καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ᾽ οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε ᾤμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει. [11] προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὦ ἄνδρες, ἧκον μὲν ἀπροσδοκήτως ἐξ ἀγροῦ, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θεραπαίνης ἐπίτηδες λυπούμενον, ἵνα ταῦτα ποιῇ:

[6] Io infatti, o Ateniesi, quando mi sembrò opportuno sposarmi e condussi moglie in casa, per il rimanente tempo mi comportavo così da né infastidirla né permettere che dipendesse troppo da lei fare ciò che voleva, e la tenevo d'occhio quanto era possibile e stavo attento come era normale. Ma quando mi nacque un bambino, avevo fiducia ormai e affidai a lei tutti i miei interessi, pensando che questo vincolo fosse importantissimo; [7] nel primo periodo dunque, o Ateniesi, era la migliore di tutte; e infatti era abile amministratrice del patrimonio familiare e buona risparmiatrice e una che gestiva tutto scrupolosamente; ma quando mi morì mia madre, morendo diventò per me causa di tutti i mali. [8] Infatti mia moglie mentre la seguiva per il funerale adocchiata da questo individuo col tempo fu sedotta; tenendo d'occhio infatti la serva che andava al mercato e attaccando discorsi la corruppe. [9] Innanzitutto dunque, signori giudici, (bisogna infatti raccontarvi anche questi dettagli) io ho una casetta a due piani, che ha uguali il piano di sopra al piano di sotto divisi nel reparto donne e nel reparto uomini. E quando ci nacque il bambino, la madre lo allattava; ma affinché, quando bisognava che fosse lavato, non corresse pericolo scendendo per la scala, io alloggiavo sopra, le donne invece sotto. [10] E ormai era una cosa così abituale, che spesso mia moglie se ne andava giù a dormire presso il bambino, per dargli la mammella e affinché non strillasse. E le cose per molto tempo andavano così, e io mai sospettai, ma ero così ingenuo, da credere che mia moglie fosse [11] la più giudiziosa di tutte le donne della città.

[12] ὁ γὰρ ἅνθρωπος ἔνδον ἦν: ὕστερον γὰρ ἅπαντα ἐπυθόμην. καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτθόν, ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελεν, ὡς ἂν ἀσμένη με ἑωρακυῖα ἥκοντα δὶα χρόνου: ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ὠργιζόμην καὶ ἐκέλευον αὐτὴν ἀπιέναι, ἵνα σύ γε ἔφη πειρᾷς ἐνταῦθα τὴν παιδίσκην: καὶ πρότερον δὲ μεθύων εἷλκες αὐτήν. κἀγὼ μὲν ἐγέλων, [13] ἐκείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίθησι τὴν θύραν, προσποιουμένη παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκεται. κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος οὐδ᾽ ὑπονοῶν ἐκάθευδον ἄσμενος, ἥκων ἐξ ἀγροῦ. [14] ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. ἐρομένου δέ μου τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι. ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἡγούμην. ἔδοξε δέ μοι, ὦ ἄνδρες, τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι, τοῦ ἀδελφοῦ τεθνεῶτος οὔπω τριάκονθ᾽ ἡμέρας: ὅμως δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως οὐδὲν εἰπὼν περὶ τοῦ πράγματος ἐξελθὼν ᾠχόμην ἔξω σιωπῇ.

Ma passando il tempo, signori giudici, tornai all'improvviso dalla campagna, e dopo la cena il bambino strillava e faceva i capricci infastidito dalla serva appositamente perché facesse questo; l'individuo infatti era dentro; [12] in seguito infatti venni a sapere tutto. E io invitai mia moglie ad andare e a dare la mammella al bambino, affinché smettesse di piangere. Ma lei all'inzio non voleva, come se mi avesse rivisto con piacere dopo che ero tornato a distanza di tempo; ma poiché io mi arrabbiavo e le ordinavo di andare subito "Certo affinché tu, disse, ci provi intanto con la schiavetta; [13] e anche prima, essendo alticcio, l'hai accostata". E io ridevo, mentre lei, alzatasi e andandosene, accosta la porta fingendo di scherzare e gira la chiave. E io non considerando nessuno di questi particolari né sospettando [14] dormivo volentieri, essendo giunto dalla campagna. E quando fu quasi giorno lei arrivò e aprì la porta. Quando poi io le chiesi perché durante la notte la porta avesse fatto rumore, affermò che si era spento il lume che stava vicino al bambino e quindi l'aveva acceso dai vicini. Io tacqui e pensai che le cose stessero così. Ma mi parve, signori giudici, che fosse truccata in volto, pur essendo morto suo fratello non ancora da trenta giorni; ma tuttavia nonostante ciò non dicendo nulla riguardo alla faccenda uscendo [15] me ne andai fuori in silenzio.

[15] μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, χρόνου μεταξὺ διαγενομένου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν, προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς ὑποπεμφθεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν, ὡς ἐγὼ ὕστερον ἤκουον: αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι νομίζουσα, ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἐφοίτα παρ᾽ αὐτήν, ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον. προσελθοῦσα οὖν μοι ἐγγὺς ἡ ἄνθρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς ἐπιτηροῦσα, εὐφίλητε ἔφη μηδεμιᾷ πολυπραγμοσύνῃ προσεληλυθέναι με νόμιζε πρὸς σέ: [16] ὁ γὰρ ἀνὴρ ὁ ὑβρίζων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχθρὸς ὢν ἡμῖν τυγχάνει. ἐὰν οὖν λάβῃς τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν ὑμῖν καὶ βασανίσῃς, ἅπαντα πεύσῃ. ἔστι δ᾽ ἔφη Ἐρατοσθένης Ὀῆθεν ὁ ταῦτα πράττων, ὃς οὐ μόνον τὴν σὴν γυναῖκα διέφθαρκεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας πολλάς: ταύτην γὰρ [τὴν]2 τέχνην ἔχει. [17] ταῦτα εἰποῦσα, ὦ ἄνδρες, ἐκείνη μὲν ἀπηλλάγη, ἐγὼ δ᾽ εὐθέως ἐταραττόμην, καὶ πάντα μου εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦ ὑποψίας, ἐνθυμούμενος μὲν ὡς ἀπεκλῄσθην ἐν τῷ δωματίῳ, ἀναμιμνῃσκόμενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, ἔδοξέ τέ μοι ἡ γυνὴ ἐψιμυθιῶσθαι. ταῦτά μου πάντα εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦ ὑποψίας. [18] ἐλθὼν δὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουθεῖν μοι τὴν θεράπαιναν εἰς τὴν ἀγοράν, ἀγαγὼν δ᾽ αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων τινὰ ἔλεγον ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσμένος τὰ γιγνόμενα ἐν τῇ οἰκίᾳ: σοὶ οὖν ἔφην ἔξεστι δυοῖν ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι, ἢ μαστιγωθεῖσαν εἰς μύλωνα ἐμπεσεῖν καὶ μηδέποτε παύσασθαι κακοῖς τοιούτοις συνεχομένην, ἢ κατειποῦσαν ἅπαντα τἀληθῆ μηδὲν παθεῖν κακόν, ἀλλὰ συγγνώμης παρ᾽ ἐμοῦ τυχεῖν τῶν ἡμαρτημένων. ψεύσῃ δὲ μηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληθῆ λέγε.

E dopo questo, signori giudici, essendo intanto trascorso del tempo e essendo io ben lontano dai miei mali, mi si avvicina una donna anziana, mandata di nascosto da una signora che quello aveva sedotto, come io in seguito sentii; e costei essendo adirata e ritenendo di subire offesa perché non si recava più come prima da lei, lo spiò finché scoprì quale era il motivo. [16] Accostatasi dunque vicino a me la donna che teneva d'occhio la mia casa, "Eufileto", disse, "non pensare che io mi sia avvicinata a te per nessun desiderio di pettegolezzo; infatti l'uomo che commette oltraggio verso te e tua moglie accade che sia ostile a noi. Se dunque prendi la serva che va al mercato e che vi fa da domestica e la sottoponi a tortura, verrai a sapere tutto quanto". "Ed è" disse "Eratostene di Oe quello che fa queste cose, lui che non solo tua moglie ha sedotto ma anche molte altre; infatti ha questo come mestiere". [17] Avendo detto queste parole, signori giudici, quella si allontanò, e io subito ne fui sconvolto, e tutto mi veniva in mente, ed ero pieno di sospetto, considerando che ero stato chiuso a chiave nella camera, e ricordando che in quella notte la porta che dà sul cortile e quella interna, cosa che mai accadde, aveva fatto rumore, e mi era parso che mia moglie si fosse imbellettata. Tutti questi dettagli mi venivano in mente, ed ero pieno di sospetto. [18] E giunto a casa ordinai alla serva diseguirmi al mercato, e avendola condotta da uno dei miei conoscenti dissi che io ero informato di tutto quello che accadeva nella casa; "A te dunque" dissi "è possibile scegliere di due cose quella che vuoi, o, dopo esser stata frustata, essere mandata alla mola e non cessare mai dal trovarti in tali malanni, oppure, dichiarando tutta quanta la verità non subire nessun malanno, ma ricevere da me perdono per le colpe commesse. E non mentire in nulla, ma dì tutta la verità".

[19] κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον ἔξαρνος ἦν, καὶ ποιεῖν ἐκέλευεν ὅ τι βούλομαι: οὐδὲν γὰρ εἰδέναι: ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἐρατοσθένους πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπον ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξεπλάγη ἡγησαμένη με πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. καὶ τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα, [20] καὶ πίστιν παρ᾽ ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν πείσεσθαι κακόν, κατηγόρει πρῶτον μὲν ὡς μετὰ τὴν ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, ἔπειτα ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη, καὶ τὰς εἰσόδους οἷς τρόποις προσίοιτο,3 καὶ ὡς Θεσμοφορίοις ἐμοῦ ἐν ἀγρῷ ὄντος ᾤχετο εἰς τὸ ἱερὸν μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐκείνου: καὶ τἆλλα τὰ γενόμενα πάντα ἀκριβῶς διηγήσατο. ἐπειδὴ δὲ πάντα εἴρητο αὐτῇ, [21] εἶπον ἐγώ, ὅπως τοίνυν ταῦτα μηδεὶς ἀνθρώπων πεύσεται: εἰ δέ μή, οὐδέν σοι κύριον ἔσται τῶν πρὸς ἔμ᾽ ὡμολογημένων. ἀξιῶ δέ σε ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ταῦτά μοι ἐπιδεῖξαι: ἐγὼ γὰρ οὐδὲν δέομαι λόγων, ἀλλὰ τὸ ἔργον φανερὸν γενέσθαι, εἴπερ οὕτως ἔχει. [22] ὡμολόγει ταῦτα ποιήσειν. καὶ μετὰ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέσσαρες ἢ πέντε, ... ὡς ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρα. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τούτῳ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. [23] εἰδὼς δ᾽ ἐγὼ ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδένα4 καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον, συνδειπνεῖν: καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν, ἐκεῖνος μὲν ἀπιὼν ᾤχετο, ἐγὼ δ᾽ ἐκάθευδον

[19] E lei dapprima negava, e mi diceva di fare quello che volevo; infatti (diceva) di non sapere nulla; ma quando io feci a lei menzione di Eratostene e dissi che era lui quello che si recava da mia moglie, si spaventò pensando che io sapessi tutto esattamente. E allora ormai gettatasi alle mie ginocchia e avendo ricevuto da me garanzia che non avrebbe subìto nessun malanno, [20] rivelò innanzitutto che dopo il funerale le si era avvicinato, poi che lei alla fine aveva fatto l'ambasciata e che quella col tempo si era lasciata convincere, e in quali modi organizzava gli inconti, e che alle Tesmoforie, mentre io mi trovavo in campagna, era andata al tempio con la madre di lui; e raccontò esattamente tutte le altre cose che erano accadute. [21] E quando da lei tutto era stato detto, io dissi "Che dunque nessuno al mondo sia informato di queste cose; se no, nessuna delle cose concordate con me sarà per te valida. Ma ritengo giusto che tu mi dimostri questo con i fatti; io infatti non ho per nulla bisogno di parole, ma ho bisogno che il fatto risulti manifesto, se effettivamente le cose stanno così". [22] Fu d'accordo che avrebbe fatto questo. E dopo di ciò trascorsero quattro o cinque giorni, . . . come io vi dimostrerò con prove importanti. Ma innanzitutto voglio raccontare le cose che accaddero nell'ultimo giorno. Sostrato era a me conoscente ed amico. Con lui che tornava dalla campagna mi incontrai essendo tramontato il sole. E io sapendo che, giunto a quell'ora, in casa nulla avrebbe trovato del necessario, lo invitai a cenare con me; e arrivati a casa da me, [23] saliti al piano di sopra cenammo. E quando a lui andò bene, egli se ne andò, io invece mi misi a dormire.

ὁ δ᾽ Ἐρατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς μὲν ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντας ηὗρον. [24] παραλαβὼν δ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεθα, ἀνεῳγμένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ᾽ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. [25] ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι5 ἀλλ᾽ ἀργύριον πράξασθαι. ἐγὼ δ᾽ εἶπον ὅτι οὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, [26] ἀλλ᾽ ὁ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἢ τοῖς νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι. [27] οὕτως, ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν ὧνπερ οἱ νόμοι κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, οὐκ εἰσαρπασθεὶς ἐκ τῆς ὁδοῦ, οὐδ᾽ ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών, ὥσπερ οὗτοι λέγουσι: πῶς γὰρ ἄν, ὅστις ἐν τῷ δωματίῳ πληγεὶς κατέπεσεν εὐθύς, περιέστρεψα δ᾽ αὐτοῦ τὼ χεῖρε, ἔνδον δὲ ἦσαν ἄνθρωποι τοσοῦτοι, οὓς διαφυγεῖν οὐκ ἐδύνατο, οὔτε σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔχων, ᾧ τοὺς εἰσελθόντας ἂν ἠμύνατο.

Ed Eratostene, signori giudici, entra, e la serva avendomi svegliato subito mi dice che è dentro. E io avendole detto di occuparsi della porta, sceso in silenzio esco e giungo da questo e quello, e alcuni li trovai dentro, altri invece constatai che neppure erano in città. [24] E avendo preso con me quanto più numerosi era possibile tra quelli che erano presenti mi avviai. E avendo preso delle fiaccole dal negozio più vicino entrammo, essendo stata aperta la porta e preparata dalla donna. E avendo spinto la porta della camera quelli che entrammo per primi lo vedemmo ancora sdraiato presso mia moglie, mentre quelli che entrarono dopo [25] (lo videro) nudo in piedi sul letto. E io, signori giudici, avendolo colpito lo abbatto, e avendogli portato le mani verso la schiena e avendole legate gli chiesi perché mi oltraggiasse entrando in casa mia. Ed egli ammise di essere in torto, ma mi pregava e supplicava di non ucciderlo, ma di accettare del denaro. [26] Ma io dissi "Non io ti ucciderò, ma la legge della città, che tu, trasgredendola, hai tenuto in considerazione meno dei piaceri, e hai preferito compiere un simile reato verso mia moglie e verso i miei figli piuttosto che obbedire alle leggi ed essere onesto". [27] Così, signori giudici, egli ebbe in sorte quel trattamento che le leggi impongono che abbiano in sorte coloro che compiono tali azioni, non dopo essere stato portato via dalla strada, né dopo essersi rifugiato sul focolare domestico, come costoro affermano; come infatti avrebbe potuto, lui che nella camera essendo stato colpito cadde subito, e io bloccai le sue mani, e dentro c'erano tanti uomini che non poteva sfuggire, non avendo né metallo, né legno, né null'altro, [28] con cui avrebbe potuto difendersi da coloro che erano entrati?

[28] ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχθροὺς λέγειν ἀληθῆ, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ψευδόμενοι καὶ τὰ τοιαῦτα μηχανώμενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι. πρῶτον μὲν οὖν ἀνάγνωθι τὸν νόμον.Νόμος Ma, signori giudici, credo che anche voi sappiate che coloro che compiono le azioni non giuste non ammettono che gli antagonisti dicano la verità, ma mentendo proprio loro e tramando cose di questo genere suscitano sentimenti di indignazione in coloro che ascoltano ai danni di coloro che compiono le azioni giuste. Innanzitutto dunque dai lettura della legge. [29]οὐκ ἠμφεσβήτει, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ὡμολόγει ἀδικεῖν, καὶ ὅπως μὲν μὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν, ἀποτίνειν δ᾽ ἕτοιμος ἦν χρήματα. ἐγὼ δὲ τῷ μὲν ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως νόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες.Μάρτυρες [30]ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον >τὸν<6 ἐκ τῆς στήλης τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου.Νόμος

LEGGE [29] Non contestava, signori giudici, ma ammetteva di essere in torto, e per non essere ucciso pregava e supplicava, ed era disposto a pagare denaro. Ma io non fui d'accordo con il suo prezzo, e invece ritenni giusto che la legge della città fosse più valevole, e mi sono preso questa giustizia che voi, ritenendo che fosse giustissima, avete imposto per coloro che praticano simili azioni. E salitemi, voi testimoni di questi fatti. TESTIMONI [30] Ma leggimi anche questa legge proveniente dalla stele dell'Areopago.

ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, διαρρήδην εἴρηται τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον,7 ὃς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῇ ἑαυτοῦ μοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ποιήσηται. [31] καὶ οὕτω σφόδρα ὁ νομοθέτης ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς, ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ᾽ ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι. ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον.

Sentite, signori giudici, che dallo stesso tribunale dell'Areopago, per il quale sia è tradizionale sia è assegnato ai tempi nostri (il compito di) giudicare i processi di omicidio, espressamente è detto di non condannare come omicidio quello di colui che, avendo sorpreso un adultero con la [31] propria moglie, compia questa vendetta. E così tanto il legislatore ritenne che questo comportamento fosse giusto nei,confronti delle donne sposate che impose la stessa punizione anche nel caso delle concubine, meno degne. Orbene (è) chiaro che, se avesse avuto una qualche punizione più grave di questa nel caso delle sposate, l'avrebbe istituita. Ma ora, non essendo in grado di escogitare nel caso di quelle una punizione più severa di questa, decise che la stessa ci fosse anche nel caso delle concubine.

Νόμος [32] ἀκούετε, ἄνδρες, ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν: ἐὰν δὲ γυναῖκα, ἐφ᾽ αἷσπερ ἀποκτείνειν ἔξεστιν, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι: οὕτως, ὦ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας: τῶν μὲν γὰρ θάνατον κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην, ἡγούμενος τοὺς μὲν διαπραττομένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι, [33] τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ᾽ οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπ᾽ ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν. ἀνθ᾽ ὧν ὁ τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. [34] ἐμοῦ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οἱ μὲν νόμοι οὐ μόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν: ἐν ὑμῖν δ᾽ ἐστὶ πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ μηδενὸς ἀξίους εἶναι. [35] ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάσας τὰς πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίθεσθαι, ἵνα περὶ ὧν ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν, παρὰ τούτους ἐλθόντες σκεψώμεθα ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην λαμβάνειν παρακελεύονται.

Ma leggimi anche questa legge. LEGGE [32] Sentite, signori giudici, che stabilisce che, se uno disonora con la violenza un uomo libero o un bambino, debba risarcire doppio il danno; e se disonora una donna, nei confronti delle quali è ammesso uccidere, sia considerato colpevole degli stessi reati; a tal punto, signori giudici, ritenne che coloro che compiono violenza siano degni di minor pena rispetto a coloro che persuadono; per questi infatti dispose la pena di morte, per quelli invece stabilì doppio [33] il danno, ritenendo che coloro che agiscono con violenza siano odiati da coloro che hanno subìto violenza, e invece coloro che hanno usato la persuasione corrompano i loro animi a tal punto da rendere le altrui mogli più affezionate a loro che ai mariti, e a tal punto che tutta la famiglia si ritrova nelle loro mani, e che è incerto di chi si trovino ad essere (figli) i figli, dei mariti o degli adulteri. Per questi motivi colui che istituì la legge [34] stabilì per loro la pena di morte. Per quanto riguarda me dunque, signori giudici, le leggi non solo mi assolvono (riconoscendo che) non sono in torto, ma addirittura mi hanno imposto di prendermi questa giustizia; ma dipende da voi se bisogna che queste leggi siano efficaci o [35] irrilevanti. Io infatti credo che tutte le città per questo istituiscano le leggi, cioè affinché, nelle situazioni riguardo alle quali abbiamo dei dubbi, ricorrendo ad esse possiamo vedere che cosa noi dobbiamo fare. Orbene queste (leggi) riguardo alle situazioni di questo genere a coloro che subiscono ingiustizia prescrivono di prendersi tale giustizia.

[36] οἷς ὑμᾶς ἀξιῶ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν: εἰ δὲ μή, τοιαύτην ἄδειαν τοῖς μοιχοῖς ποιήσετε, ὥστε8 καὶ τοὺς κλέπτας ἐπαρεῖτε φάσκειν μοιχοὺς εἶναι, εὖ εἰδότας ὅτι, ἐὰν ταύτην τὴν αἰτίαν περὶ ἑαυτῶν λέγωσι καὶ ἐπὶ τούτῳ φάσκωσιν εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰκίας εἰσιέναι, οὐδεὶς αὐτῶν ἅψεται. πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς μοιχείας χαίρειν ἐᾶν δεῖ, τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑμετέραν δεδιέναι: αὕτη γάρ ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη. [37]σκέψασθε δέ, ὦ ἄνδρες: κατηγοροῦσι γάρ μου ὡς ἐγὼ τὴν θεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελθεῖν ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ᾡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφθείραντα [38] λαμβάνων: εἰ μὲν γὰρ λόγων εἰρημένων ἔργου δὲ μηδενὸς γεγενημένου μετελθεῖν ἐκέλευον ἐκεῖνον, ἠδίκουν ἄν: εἰ δὲ ἤδη πάντων διαπεπραγμένων καὶ πολλάκις εἰσεληλυθότος εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν ᾡτινιοῦν τρόπῳ ἐλάμβανον αὐτόν, σωφρονεῖν 9 ἐμαυτὸν ἡγούμην: [39] σκέψασθε δὲ ὅτι καὶ ταῦτα ψεύδονται: ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶνδε γνώσεσθε. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, φίλος ὢν Σώστρατος καὶ οἰκείως διακείμενος ἀπαντήσας ἐξ ἀγροῦ περὶ ἡλίου δυσμὰς συνεδείπνει, καὶ ἐπειδὴ καλῶς εἶχεν αὐτῷ, ἀπιὼν ᾤχετο. [40] καίτοι πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, ἐνθυμήθητε: [ὅτι]10 εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐγὼ ἐπεβούλευον Ἐρατοσθένει, πότερον ἦν μοι κρεῖττον αὐτῷ ἑτέρωθι δειπνεῖν ἢ τὸν συνδειπνήσοντά μοι εἰσαγαγεῖν; οὕτω γὰρ ἂν ἧττον ἐτόλμησεν ἐκεῖνος εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν. εἶτα δοκῶ ἂν ὑμῖν τὸν συνδειπνοῦντα ἀφεὶς μόνος καταλειφθῆναι καὶ ἔρημος γενέσθαι, ἢ κελεύειν ἐκεῖνον μεῖναι,11 ἵνα μετ᾽ ἐμοῦ τὸν μοιχὸν ἐτιμωρεῖτο;

[36] E di queste (leggi) ritengo giusto che voi abbiate la stessa opinione; se no, garantirete agli adulteri tale impunità che anche i ladri indurrete ad affermare di essere adulteri, ben sapendo che, qualora dichiarino riguardo a se stessi questa motivazione ed affermino di essere entrati nelle abitazioni altrui per questo scopo, nessuno li toccherà. Tutti infatti sapranno che le leggi sull'adulterio bisogna lasciarle perdere, e invece temere la vostra sentenza: questa infatti è particolarmente decisiva tra tutte quelle della città. [37] E poi considerate, signori giudici: mi accusano infatti (affermando) che io in quel giorno avrei ordinato alla serva di far venire il ragazzo. Ma io, signori giudici, certamente avrei ritenuto di fare una cosa giusta catturando in qualsiasi modo colui che aveva sedotto mia moglie; [38] se infatti avessi ordinato di far venire quello dopo che erano state scambiate parole, ma non era accaduto nessun fatto, mi sarei comportato ingiustamente; ma se lo avessi catturato in qualsiasi modo quando già era accaduto tutto e dopo che molte volte era entrato in casa mia, mi sarei considerato assennato; ma tenete presente che anche in questo mentono; [39] e facilmente lo comprenderete da queste considerazioni. A me infatti, signori giudici, cosa che anche prima ho detto, Sostrato, che è mio amico e si trova in rapporti di familiarità, essendosi fatto incontro dalla campagna verso il tramonto del sole cenò assieme, e quando a lui andò bene, se ne andò. [40] Eppure prima di tutto, signori giudici, considerate: se in quella notte io avessi teso un'imboscata ad Eratostene, forse sarebbe stato meglio addirittura per me cenare altrove o invitare colui che avrebbe cenato con me? Così infatti quello avrebbe osato meno entrare in casa. E poi vi sembra che, avendo lasciato andare colui che cenava assieme, sarei rimasto solo e mi sarei ritrovato privo di aiuto, oppure lo avrei invitato a rimanere, affinché [41] punisse assieme a me l'adultero?

[41] ἔπειτα, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἂν δοκῶ ὑμῖν τοῖς ἐπιτηδείοις μεθ᾽ ἡμέραν παραγγεῖλαι, καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν 12 τῶν φίλων ἐγγυτάτω, μᾶλλον ἢ ἐπειδὴ τάχιστα ᾐσθόμην τῆς νυκτὸς περιτρέχειν, οὐκ εἰδὼς ὅντινα οἴκοι καταλήψομαι καὶ ὅντινα ἔξω; καὶ ὡς Ἁρμόδιον μὲν καὶ τὸν δεῖνα ἦλθον οὐκ ἐπιδημοῦντας (οὐ γὰρ ᾔδη), ἑτέρους δὲ οὐκ ἔνδον ὄντας κατέλαβον, οὓς δ᾽ οἷός τε ἦ λαβὼν ἐβάδιζον. [42] καίτοιγε εἰ προῄδη, οὐκ ἂν δοκῶ ὑμῖν καὶ θεράποντας παρασκευάσασθαι καὶ τοῖς φίλοις παραγγεῖλαι, ἵν᾽ ὡς ἀσφαλέστατα μὲν αὐτὸς εἰσῄα (τί γὰρ ᾔδη εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον;), ὡς μετὰ πλείστων δὲ μαρτύρων τὴν τιμωρίαν ἐποιούμην; νῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς τῶν ἐσομένων ἐκείνῃ τῇ νυκτί, οὓς οἷός τε ἦ παρέλαβον. καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες.

E poi, signori giudici, non vi sembra che avrei comunicato la cosa durante il giorno ai conoscenti e che avrei disposto che loro si radunassero in casa di qualcuno degli amici più vicini, piuttosto che, appena mi accorsi, durante la notte correre in giro non sapendo chi avrei trovato in casa e chi fuori? E andai da Armodio e dal tale che non stavano in città (infatti non lo sapevo), altri invece ne trovai [42] che non erano dentro, e avendo preso quelli che fui in grado (di prendere), mi avviai. Eppure, se avessi saputo prima, non vi sembra che sia avrei preparato dei servi, sia avrei comunicato la cosa agli amici, per entrare io stesso quanto più sicuramente possibile (che sapevo infatti se anche lui aveva qualche oggetto di ferro?), e per compiere la punizione con testimoni quanto più numerosi possibile? Ora invece non sapendo nulla delle cose che sarebbero accadute in quella notte, presi con me quelli che fui capace. E salitemi voi testimoni di questi fatti.

Μάρτυρες [43]τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες: σκέψασθε δὲ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ζητοῦντες εἴ τις ἐμοὶ καὶ Ἐρατοσθένει ἔχθρα πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. οὐδεμίαν γὰρ εὑρήσετε. [44] οὔτε γὰρ συκοφαντῶν γραφάς με ἐγράψατο, οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν, οὕτε ἰδίας δίκας ἐδικάζετο, οὔτε συνῄδει κακὸν οὐδὲν ὃ ἐγὼ δεδιὼς μή τις πύθηται ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, οὔτε εἰ ταῦτα διαπραξαίμην,13 ἤλπιζόν ποθεν14 χρήματα λήψεσθαι: ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἕνεκα θάνατον ἀλλήλοις ἐπιβουλεύουσι. [45] τοσούτου τοίνυν δεῖ ἢ λοιδορία ἢ παροινία ἢ ἄλλη τις διαφορὰ ἡμῖν γεγονέναι, ὥστε οὐδὲ ἑωρακὼς ἦ τὸν ἄνθρωπον πώποτε πλὴν ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί. τί ἄν οὖν βουλόμενος ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον, εἰ μὴ τὸ μέγιστον τῶν ἀδικημάτων ἦ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἠδικημένος; [46] ἔπειτα παρακαλέσας αὐτὸς μάρτυρας ἠσέβουν, ἐξόν μοι, εἴπερ ἀδίκως ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, μηδένα μοι τούτων συνειδέναι;

[47] TESTIMONI [43] I testimoni li avete sentiti, signori giudici; ma considerate da voi stessi in questo modo riguardo a questa faccenda, cercando (cioè) se tra me ed Eratostene c'è stata mai [44] qualche inimicizia eccetto questa. Effettivamente non ne troverete nessuna. Né infatti mi intentò procedimenti penali tentando ricatti, né cercò di farmi cacciare dalla città, né affrontò procedimenti privati, né conosceva nulla di male per cui io, temendo che qualcuno ne fosse informato, avrei potuto desiderare di ucciderlo, né, se avessi fatto ciò, speravo in qualche modo di ricavarne denaro; alcuni infatti per questioni [45] di questo genere tramano morte l'uno contro l'altro. E poi tanto ci manca che tra noi ci sia stata o offesa o ubriachezza molesta o una qualche altra divergenza, che neppure avevo visto mai quell'uomo se non in quella notte. Volendo che cosa dunque io avrei corso tale pericolo, se non [46] fossi stato offeso da lui col più grave dei torti? E poi avrei compiuto empietà dopo aver chiamato io stesso dei testimoni, (pur) essendomi possibile, se proprio avessi desiderato ucciderlo ingiustamente, che nessuno fosse consapevole con me di queste cose?

ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης: οἱ γὰρ τοιαῦτα πράττοντες, ὁρῶντες οἷα τὰ ἆθλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων, ἧττον εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτήσονται, ἐὰν καὶ ὑμᾶς ὁρῶσι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας. [48] εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον τοὺς μὲν κειμένους νόμους ἐξαλεῖψαι, ἑτέρους δὲ θεῖναι, οἵτινες τοὺς μὲν φυλάττοντας τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ταῖς ζημίαις ζημιώσουσι, τοῖς δὲ βουλομένοις εἰς αὐτὰς ἁμαρτάνειν πολλὴν ἄδειαν ποιήσουσι. [49] πολὺ γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ ὑπὸ τῶν νόμων τοὺς πολίτας ἐνεδρεύεσθαι, οἳ κελεύουσι μέν, ἐάν τις μοιχὸν λάβῃ, ὅ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσθαι, οἱ δ᾽ ἀγῶνες δεινότεροι τοῖς ἀδικουμένοις καθεστήκασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς νόμους τὰς ἀλλοτρίας καταισχύνουσι γυναῖκας. [50] ἐγὼ γὰρ νῦν καὶ περὶ τοῦ σώματος καὶ περὶ τῶν χρημάτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς πόλεως νόμοις ἐπειθόμην.

Io dunque, signori giudici, credo che questa punizione non sia stata privata a favore di me stesso, ma a favore della città intera; infatti coloro che compiono azioni di questo genere, vedendo quali premi sono previsti per siffatti reati, si comporteranno in modo meno scorretto verso gli altri, qualora vedano che anche voi avete la stessa [48] opinione. Se no, molto meglio concellare le leggi vigenti e istituirne altre che puniscano con le punizioni coloro che sorvegliano le proprie mogli, e invece garantiscano assoluta [49] impunità a coloro che vogliono comportarsi scorrettamente verso di loro. Molto più giusto così infatti piuttosto che i cittadini subiscano imboscate dalle leggi, che da una parte impongono che, se uno sorprende un adultero, ne faccia dunque ciò che vuole, mentre i processi risultano più temibili per coloro che subiscono ingiustizia che per coloro che, contro le leggi, disonorano le mogli altrui. [50] Io ora infatti sono in pericolo sia per la vita, sia per il patrimonio, sia per tutto quanto il resto, perché ho confidato nelle leggi della città.

Copyright © 2007-2015 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski - wetrine.it © 2010-2015. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.