Trasibulo esorta ad abbattere i trenta tiranni - Senofonte versione greco gymnasion

Trasibulo esorta ad abbattere i trenta tiranni
Versione greco traduzione libro gymnasion Testo greco originale

aνδρες πολῖται, τοὺς μὲν διδάξαι, τοὺς δὲ ἀναμνῆσαι ὑμῶν βούλομαι ὅτι εἰσὶ τῶν προσιόντων οἱ μὲν τὸ δεξιὸν ἔχοντες οὓς ὑμεῖς ἡμέραν πέμπτην τρεψάμενοι ἐδιώξατε, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου ἔσχατοι, οὗτοι δὴ οἱ τριάκοντα, οἳ ἡμᾶς καὶ πόλεως ἀπεστέρουν οὐδὲν ἀδικοῦντας καὶ οἰκιῶν ἐξήλαυνον καὶ τοὺς φιλτάτους τῶν ἡμετέρων ἀπεσημαίνοντο. ἀλλὰ νῦν τοι παραγεγένηνται οὗ οὗτοι μὲν οὔποτε ᾤοντο, ἡμεῖς δὲ ἀεὶ ηὐχόμεθα. ἔχοντες γὰρ ὅπλα μὲν ἐναντίοι αὐτοῖς καθέσταμεν: οἱ δὲ θεοί, ὅτι ποτὲ καὶ δειπνοῦντες συνελαμβανόμεθα καὶ καθεύδοντες καὶ ἀγοράζοντες, οἱ δὲ καὶ οὐχ ὅπως ἀδικοῦντες, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευόμεθα, νῦν φανερῶς ἡμῖν συμμαχοῦσι. καὶ γὰρ ἐν εὐδίᾳ χειμῶνα ποιοῦσιν, ὅταν ἡμῖν συμφέρῃ, καὶ ὅταν ἐγχειρῶμεν, πολλῶν ὄντων ἐναντίων ὀλίγοις οὖσι τροπαῖα ἵστασθαι διδόασι: καὶ νῦν δὲ κεκομίκασιν ἡμᾶς εἰς χωρίον ἐν ᾧ οὗτοι μὲν οὔτε βάλλειν οὔτε ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν προτεταγμένων διὰ τὸ πρὸς ὄρθιον ἰέναι δύναιντ᾽ ἄν, ἡμεῖς δὲ εἰς τὸ κάταντες καὶ δόρατα ἀφιέντες καὶ ἀκόντια καὶ πέτρους ἐξιξόμεθά τε αὐτῶν καὶ πολλοὺς κατατρώσομεν. καὶ ᾤετο μὲν ἄν τις δεήσειν τοῖς γε πρωτοστάταις ἐκ τοῦ ἴσου μάχεσθαι: νῦν δέ, ἂν ὑμεῖς, ὥσπερ προσήκει, προθύμως ἀφιῆτε τὰ βέλη, ἁμαρτήσεται μὲν οὐδεὶς ὧν γε μεστὴ ἡ ὁδός, φυλαττόμενοι δὲ δραπετεύσουσιν ἀεὶ ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν: ὥστε ἐξέσται ὥσπερ τυφλοὺς καὶ τύπτειν ὅπου ἂν βουλώμεθα καὶ ἐναλλομένους ἀνατρέπειν.

ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, οὕτω χρὴ ποιεῖν ὅπως ἕκαστός τις ἑαυτῷ συνείσεται τῆς νίκης αἰτιώτατος ὤν. αὕτη γὰρ ἡμῖν, ἂν θεὸς θέλῃ, νῦν ἀποδώσει καὶ πατρίδα καὶ οἴκους καὶ ἐλευθερίαν καὶ τιμὰς καὶ παῖδας, οἷς εἰσί, καὶ γυναῖκας. ὦ μακάριοι δῆτα, οἳ ἂν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι τὴν πασῶν ἡδίστην ἡμέραν. εὐδαίμων δὲ καὶ ἄν τις ἀποθάνῃ: μνημείου γὰρ οὐδεὶς οὕτω πλούσιος ὢν καλοῦ τεύξεται. ἐξάρξω μὲν οὖν ἐγὼ ἡνίκ᾽ ἂν καιρὸς ᾖ παιᾶνα: ὅταν δὲ τὸν Ἐνυάλιον παρακαλέσωμεν, τότε πάντες ὁμοθυμαδὸν ἀνθ᾽ ὧν ὑβρίσθημεν τιμωρώμεθα τοὺς ἄνδρας

Testo per ricerca facilitata

Ανδρες πολιται, διδαξαι υμας βουλομαι οτι των πολεμιων οι μεν το δεξιον εχοντες εκεινοι εισιν ους υμεις ημεραν πεμπτην τρεψαμενοι εδιωξατε, οι δε επι του ευωνυμου, εκεινοι εισιν οι τριακοντα, οι ημας πολεως απεστερουν ουδεν ηδικηκοτας και οικιων εξηλαυνον και τους φιλτατους των ημετερων απεσημαινοντο. Αλλα νυν συμβεβηκεν ο ουτοι μεν ουποτε φοντο, ημεις δε αει ηυχομεθα. Εχοντες γαρ οπλα εναντιοι αυτοις καθεσταμεν. Οι δε θεοι νυν ψανερως ημιν συμμαχουσι και κεκομικασιν ημας εις χωριον εν ω ουτοι μεν ουτε βαλλειν ουτε ακοντιζειν δια το προς ορθιον πορευεσθαι δυνατοι εισιν, ημεις δε εις το καταντες και δορατα αφιεντες και ακοντια και πετρους εξιξομεθα τε αυτων και πολλους κατατρωσομεν. Νυν καιρος τιμωρησασθαι πασιν τοις φιλοις οι τεθνηκασιν. Η δε νικη ημιν, αν θεος θελη, αποδωσει και πατριδα και οικους και τιμας και παιδας και γυναικας. Ω μακαριοι δητα, οι ημων νενικηκοτες οψονται την πασων ηδιστην ημεραν. Εξαρξω μεν εγω τον παιανα· τοτε δη παντες, ανθ' ων ουτοι ημας υβρικασιν, τιμωρωμεθα τους ανδρας.

Ad alcuni di voi, o cittadini, voglio spiegare e agli altri ricordare che, dei nemici che ci marciano contro, gli uomini dell'ala destra sono gli stessi che avete messo in fuga e inseguito quattro giorni fa, mentre all'estremità dell'ala sinistra ecco i Trenta, coloro che ci hanno privato della patria senza colpa, che ci hanno cacciato dalle nostre case, che hanno segnato nelle liste di proscrizione le persone a noi più care. Ma adesso è finalmente arrivato il momento che mai essi avrebbero pensato e che noi abbia-mo sempre sperato. Siamo in armi di fronte a loro: in passato ci hanno arrestato mentre eravamo a tavola, a letto, in giro per le piazze; alcuni di noi li hanno condannati all'esilio non solo senza che avessero commesso alcun delitto, ma persino quando già erano assenti dalla patria; ebbene, per tutto questo gli dei sono ora palesemente al nostro fianco. Perché sono gli dei a scatenare una tempesta anche col ciclo sereno, se ne abbiamo bisogno, e, quando mettiamo mano alle armi, anche se siamo in pochi contro molti nemici, sono ancora loro a consentirci d'innalzare il trofeo della vittoria.

Anche adesso gli dei ci hanno portato in un luogo in cui i nemici, dato che avanzano in salita, non possono tirare né pietre né lance al di sopra delle loro prime file, mentre noi, scagliando in discesa lance, giavellotti e pietre, li raggiungeremo di certo e ne feriremo anche molti. Qualcuno potrebbe pensare che almeno con le prime file lo scontro avverrà necessariamente alla pari; ma se farete il vostro dovere e vi impegnerete a fondo nessuno fallirà nel colpire almeno quelli di cui è piena la strada e che per proteggersi dovranno stare sempre nascosti sotto gli scudi: come se fossero ciechi, noi potremo quindi colpirli dove vorremo e travolgerli gettandoci su di loro.

Cittadini, dovete fare in modo che ognuno di voi si senta il principale artefice della vittoria. Perché questa ci restituirà ora, se gli dei vorranno, patria, casa, libertà, onori e, a chi ne ha, figli e moglie. Felice chi di noi riuscirà a vedere, con la vittoria, il suo giorno più bello. Ma felice anche chi cadrà, se ve ne saranno: perché nessuno, per quanto ricco, avrà mai monumento così bello. Al momento opportuno io into-nerò il peana: allora, quando invocheremo Enialio, tutti insieme ci vendicheremo di costoro per le violenze subite" Copyright © 2011 SkuolaSprint. it Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale

Copyright © 2007-2018 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2018 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2018-11-07 16:38:57