Esigenza ed obiettività dello storico - Polibio (Versione greco)

Esigenza ed obiettività dello storico
versione di greco di Polibio

Οὐχ ἧττον δὲ τῶν προειρημένων παρωξύνθην ἐπιστῆσαι τούτῳ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐμπειρότατα δοκοῦντας γράφειν ὑπὲρ αὐτοῦ, Φιλῖνον καὶ Φάβιον, μὴ δεόντως ἡμῖν ἀπηγγελκέναι τὴν ἀλήθειαν.

ἑκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσθαι τοὺς ἄνδρας οὐχ ὑπολαμβάνω, στοχαζόμενος ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν· δοκοῦσι δέ μοι πεπονθέναι τι παραπλήσιον τοῖς ἐρῶσι. διὰ γὰρ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ὅλην εὔνοιαν Φιλίνῳ μὲν πάντα δοκοῦσιν οἱ Καρχηδόνιοι πεπρᾶχθαι φρονίμως, καλῶς, ἀνδρωδῶς, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τἀναντία, Φαβίῳ δὲ τοὔμπαλιν τούτων. ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν.

ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα. διόπερ οὔτε τῶν φίλων κατηγορεῖν οὔτε τοὺς ἐχθροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον, οὔτε δὲ τοὺς αὐτοὺς ψέγειν, ποτὲ δ' ἐγκωμιάζειν εὐλαβητέον, ἐπειδὴ τοὺς ἐν πράγμασιν ἀναστρεφομένους οὔτ' εὐστοχεῖν αἰεὶ δυνατὸν οὔθ' ἁμαρτάνειν συνεχῶς εἰκός. ἀποστάντας οὖν τῶν πραττόντων αὐτοῖς τοῖς πραττομένοις ἐφαρμοστέον τὰς πρεπούσας ἀποφάσεις καὶ διαλήψεις ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν

Testo greco per ricerca facilitata

Ουχ ηττον δε των προειρημενων παρωξυνθην επιστησαι τουτω τω πολεμω και οια το τους εμπειροτατα δοκουντας γραφειν υπερ αυτου, Φιλιον και Φαβιον, μη δεοντως ημιν απηγγελκεναι την αληθειαν. Εκοντας μεν ουν εψευσθαι τους ανδρας ουχ υπολαμβανω, στοχαζομενος εκ του βιου και της αιρεσεως αυτων: δοκουσι δε μοι πεπονθεναι τι παραπλησιον τοις ερωσι. Δια γαρ την αιρεσιν και την ολην ευνοιαν Φιλινω μεν παντα δοκουσιν οι Καρχηδονιοι πεπραχθαι φρονιμως, καλως, ανδρωδως, οι δε Ρωμαιοι ταναντια, Φαβιω δε τουμπαλιν τουτων. Εν μεν ουν τω λοιπω βιω την τοιαυτην επιεικειαν ισως ουκ αν τις εκβαλλοι: και γαρ φιλοφιλον ειναι δει τον αγαθον ανδρα και φιλοπατριν και συμμισειν τοις φιλοις τους εχθρους και συναγαπαν τους φιλους: οταν δε το της ιστοριας ηθος αναλαμβανη τις, επιλαθεσθαι χρη παντων των τοιουτων και πολλακις μεν ευλογειν και κοσμειν τοις μεγιστοις επαινοις τους εχθρους, οταν αι πραξεις απαιτωσι τουτο, πολλακις δ' ελεγχειν και ψεγειν επονειδιστως τους αναγκαιοτατους, οταν αι των επιτηδευματων αμαρτιαι τουθ' υποδεικνυωσιν. Ωσπερ γαρ ζωου των οψεων αφαιρεθεισων αχρειουται το ολον, ουτως εξ ιστοριας αναιρεθεισης της αληθειας το καταλειπομενον αυτης ανωφελες γινεται διηγημα. Διοπερ ουτε των φιλων κατηγορειν ουτε τους εχθρους επαινειν οκνητεον, ουτε δε τους αυτους ψεγειν, ποτε δε εγχωμιαζειν ευλαβητεον, επειδη τους εν πραγμασιν αναστρεφομενους ουτ' ευστοχειν αιει δυνατον ουθ' αμαρτανειν συνεχως εικος. Αποσταντας ουν των πραττοντων αυτοις τοις πραττομενοις εφαρμοστεον τας πρεπουσας αποφασεις και διαληψεις εν τοις υπομνημασιν.

Traduzione

Inoltre non meno che per le ragioni suddette ci sentimmo indotti a indugiare nell’esposizione di questa guerra anche dal fatto che gli storici che con maggiore attendibilità sembrano averne trattato, Filino e Fabio, non hanno esposto la verità come si conviene.

Dato il carattere e le inclinazioni dei due storici, non penso che essi abbiano mentito premeditatamente, ma piuttosto che si siano comportati come sono soliti gli innamorati. Filino è animato da tanta parzialità e benevolenza verso i Cartaginesi, che ogni loro atto gli sembra saggio, opportuno, eroico, mentre in modo opposto egli giudica ogni atto dei Romani; a Fabio accade esattamente l’inverso. Ora nelle altre contingenze delta vita non troveremmo forse del tutto riprovevole tale modo di agire, poiché è giusto che un uomo retto sia favorevole ai suoi amici e amante della patria e condivida gli odi e gli affetti dei suoi;

ma chi assume la funzione dello storico deve dimenticarsi di tutto ciò e più volte, qualora lo abbiano meritato col loro modo di comportarsi, deve essere pronto a celebrare con le massime lodi i nemici spesso invece, se gli errori della loro condotta lo richiedano, deve saper rimproverare severamente anche i più stretti congiunti.

Come infatti, se togliamo la vista a un essere animato, esso diventa del tutto impotente, così, se le si tolga veridicità, la narrazione storica diviene favola vana. Non bisogna dunque esitare né a riprendere gli amici, né a lodare i nemici, né preoccuparsi se capita ora di lodare, ora di biasimare le stesse persone, poiché non è possibile che chi partecipa alla vita attiva colpisca sempre nel segno, come non è naturale che uno sbagli continuamente. Astraendo dunque da chi la compie nello scrivere la storia bisogna giudicare e valutare senza parzialità le azioni di ciascuno

release check: 2020-07-14 07:20:39 - flow version _EXTP_H1