Gli spartani disprezzano Alessandro per la sua vanità - Versione Diodoro Siculo Greco nuova edizione

Gli spartani disprezzano Alessandro per la sua vanità
VERSIONE DI GRECO di Diodoro siculo
TRADUZIONE dal libro greco nuova ediizone
O Alexandros, ote enikhse Dareion kai thn Perswn archn katekthsato, mega ef eautw fronwn kai upo ths eutucias ths eautou tote ekqeoumenos, epesteile tois Ellesi qeon auton yefisasqai.

Alloi men oun alla eyefisanto, Lakedamonioi de ekeina: >; lakonikws te ama kata tov epicwrion sfisi tropon hlegxan ten emplexin oi lakedamonioi tou Alexandrou.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:54:17 - flow version _RPTC_G1.1