la costruzione della nave di argo - versione greco

La construzione della nave di Argo versione greco libro Ellenisti

τὸν δὲ Πόντον κατ´ ἐκείνους τοὺς χρόνους περιοικούμενον ὑπὸ ἐθνῶν βαρβάρων καὶ παντελῶς ἀγρίων ἄξενον προσαγορεύεσθαι, ξενοκτονούντων τῶν ἐγχωρίων τοὺς καταπλέοντας. Ἰάσονα δὲ δόξης ὀρεγόμενον καὶ τὸν ἆθλον δυσέφικτον μέν, οὐ κατὰ πᾶν δ´ ἀδύνατον κρίνοντα, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον αὑτὸν ἐπιφανέστερον ἔσεσθαι διαλαμβάνοντα, παρασκευάσασθαι τὰ πρὸς τὴν ἐπιβολήν. καὶ πρῶτον μὲν περὶ τὸ Πήλιον ναυπηγήσασθαι σκάφος, πολὺ τῷ μεγέθει καὶ τῇ λοιπῇ κατασκευῇ τὴν τότε συνήθειαν ὑπερβάλλον, διὰ τὸ σχεδίαις πλεῖν τοὺς τότε ἀνθρώπους καὶ μικροῖς παντελῶς ἀκατίοις. διὸ καὶ τῶν ἰδόντων αὐτὸ τότε καταπληττομένων, καὶ τῆς φήμης διαδοθείσης κατὰ τὴν Ἑλλάδα περί τε τοῦ ἄθλου καὶ τῆς κατὰ τὴν ναυπηγίαν ἐπιβολῆς, οὐκ ὀλίγους τῶν ἐν ὑπεροχαῖς νεανίσκων ἐπιθυμῆσαι μετασχεῖν τῆς στρατείας. Ἰάσονα δὲ καθελκύσαντα τὸ σκάφος καὶ κοσμήσαντα πᾶσι τοῖς ἀνήκουσι πρὸς ἔκπληξιν λαμπρῶς, ἐκλέξαι τῶν ὀρεγομένων τῆς αὐτῆς προαιρέσεως τοὺς ἐπιφανεστάτους ἀριστεῖς, ὥστε σὺν αὐτῷ τοὺς ἅπαντας εἶναι πεντήκοντα καὶ τέτταρας. τούτων δ´ ὑπάρχειν ἐνδοξοτάτους Κάστορα καὶ Πολυδεύκην, ἔτι δ´ Ἡρακλέα καὶ Τελαμῶνα, πρὸς δὲ τούτοις Ὀρφέα καὶ τὴν Σχοινέως Ἀταλάντην, ἔτι δὲ τοὺς Θεσπίου παῖδας καὶ αὐτὸν τὸν στελλόμενον τὸν πλοῦν ἐπὶ τὴν Κολχίδα.

Traduzione numero 1

Era a quel tempo Il Ponto, abitato da genti barbare e estremamente feroci, era chiamato "ostile agli stranieri" poiché gli abitanti uccidevano gli stranieri che vi approdavano.

Giasone, che aspirava alla celebrità, fece i preparativi per il suo piano. E per prima cosa, presso Pelio (monte) costruì uno scafo che per grandezza e per restante equipaggiamento superava di molto la consuetudine di allora (nel costruire navi), per il fatto che gli uomini dell'epoca navigavano su zattere e barche estremamente piccole.

Perciò, quando in tutta la Grecia si fu diffusa la notizia relativa all'impresa e al progetto di costruzione della nave, non pochi dei giovani della prima nobiltà ebbero il desiderio di partecipare alla spedizione.

Allora, Giasone scelse i condottieri più illustri cosicché insieme con lui erano in tutto cinquantaquattro. Tra costoro i più celebri erano Castore e Polluce e, inoltre, Eracle e Telamone. Dunque, la nave fu chiamata Argo.

Traduzione numero 2

Era a quel tempo il Ponto abitato da genti barbare e ferocissime, e diffamate per la strage che facevano dei forestieri : perciò diede senza pietà Giasone, bramoso di acquistare gloria, comunque pure se ritenesse poca la difficoltà dell'impresa, non credendo però la cosa insuperabile, ma sperando anzi, che tanto più celebre nome avrebbe ottenuto, si mise ad allestire le cose necessarie per l'opera. E per prima cosa sotto il monte Pelio fabbricò una nave, per mole, e per ogni altro apparato di gran lunga maggiore di quelle che l'uso allora portasse perché a quei tempi si navigava con barchette, e battelli. Perciò chiunque vide allora quell'opera si meravigliò sia dell' impresa a cui era la nave destinata sia della nave stessa e molto se ne parlò per tutta Grecia. In questo modo a non pochi giovani appartenenti alla nobiltà venne voglia di avere parte in quella spedizione, Quando la nave fu compiuta, furono messe insieme tutte le cose necessarie, Giasone dal numero di tutti quelli che si erano offerti per andare con lui, scelse cinquantaquattro fra i più, distinti, e non più. Fra questi erano molto famosi Castore e Polluce, Ercole e Telamone, Orfeo ed Atalanta, Sglia di Sceno, e i figli di Tespio; e finalmente lo stesso autore e capo della navigazione salpò verso la Colchide.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:56:40 - flow version _RPTC_G1.1