Proemio biblioteca storica - versione greco Diodoro Siculo

PROEMIO BIBLIOTECA STORICA
VERSIONE DI GRECO di Diodoro Siculo

Τοῖς τὰς κοινὰς ἱστορίας πραγματευσαμένοις μεγάλας χάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας ἀνθρώπους, ὅτι τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν βίον ἐφιλοτιμήθησαν· ἀκίνδυνον γὰρ διδασκαλίαν τοῦ συμφέροντος εἰσηγησάμενοι καλλίστην ἐμπειρίαν διὰ τῆς πραγματείας ταύτης περιποιοῦσι τοῖς ἀναγινώσκουσιν. Ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῆς πείρας ἑκάστου μάθησις μετὰ πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ποιεῖ τῶν χρησίμων ἕκαστα διαγινώσκειν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἡρώων ὁ πολυπειρότατος μετὰ μεγάλων ἀτυχημάτων πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω· ἡ δὲ διὰ τῆς ἱστορίας περιγινομένη σύνεσις τῶν ἀλλοτρίων ἀποτευγμάτων τε καὶ κατορθωμάτων ἀπείρατον κακῶν ἔχει τὴν διδασκαλίαν. Ἔπειτα πάντας ἀνθρώπους, μετέχοντας μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους συγγενείας, τόποις δὲ καὶ χρόνοις διεστηκότας, ἐφιλοτιμήθησαν ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἀγαγεῖν, ὥσπερ τινὲς ὑπουργοὶ τῆς θείας προνοίας γενηθέντες. Ἐκείνη τε γὰρ τὴν τῶν ὁρωμένων ἄστρων διακόσμησιν καὶ τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις εἰς κοινὴν ἀναλογίαν συνθεῖσα κυκλεῖ συνεχῶς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις ἐκ τῆς πεπρωμένης μερίζουσα, οἵ τε τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πράξεις καθάπερ μιᾶς πόλεως ἀναγράψαντες ἕνα λόγον καὶ κοινὸν χρηματιστήριον τῶν συντετελεσμένων ἀπέδειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγματείας. Καλὸν γὰρ τὸ δύνασθαι τοῖς τῶν ἄλλων ἀγνοήμασι πρὸς διόρθωσιν χρῆσθαι παραδείγμασι, καὶ πρὸς τὰ συγκυροῦντα ποικίλως κατὰ τὸν βίον ἔχειν μὴ ζήτησιν τῶν πραττομένων, ἀλλὰ μίμησιν τῶν ἐπιτετευγμένων. Καὶ γὰρ τοὺς πρεσβυτάτους ταῖς ἡλικίαις ἅπαντες τῶν νεωτέρων προκρίνουσιν ἐν ταῖς συμβουλίαις διὰ τὴν ἐκ τοῦ χρόνου περιγεγενημένην αὐτοῖς ἐμπειρίαν· ἧς τοσοῦτον ὑπερέχειν συμβέβηκε τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν ὅσον καὶ τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων προτεροῦσαν αὐτὴν ἐπεγνώκαμεν. Διὸ καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς τοῦ βίου περιστάσεις χρησιμωτάτην ἄν τις εἶναι νομίσειε τὴν ταύτης ἀνάληψιν. Τοῖς μὲν γὰρ νεωτέροις τὴν τῶν γεγηρακότων περιποιεῖ σύνεσιν, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις πολλαπλασιάζει τὴν ὑπάρχουσαν ἐμπειρίαν, καὶ τοὺς μὲν ἰδιώτας ἀξίους ἡγεμονίας κατασκευάζει, τοὺς δ´ ἡγεμόνας τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέπεται τοῖς καλλίστοις τῶν ἔργων ἐπιχειρεῖν, χωρὶς δὲ τούτων τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπαίνοις ἑτοιμοτέρους κατασκευάζει πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδύνους, τοὺς δὲ πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων ταῖς αἰωνίοις βλασφημίαις ἀποτρέπει τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς

E' giusto che tutti gli uomini porgano grandi ringraziamenti agli autori di storie universali perchè con le loro fatiche personali aspirarono a giovare alla vita della società.

Proponendo infatti un insegnamento di quello che è vantaggioso, esente da rischi, con tale genere di opera assicurano ai lettori, la migliore fra le esperienze. Mentre da una parte infatti, la lezione che ognuno trae dalla prorpia esperienza individuale permette certo di capire in ogni circostanza che cosa è utile, ma con molte fatiche e rischi, e per questo il più ricco di esperienza fra gli eroi a prezzo di grandi sventure. "Di molti uomini vide le città e ne conobbe il pensiero"; d'altra parte invece, la capacità di valutare i fallimenti ed i successi altrui, che deriva dalla ricerca storica, comporta un ammaestramento che è privo dell'esperienza di mali Quindi queti storici aspirarono a ricondurre tutti gli uomini, che pure condividono fra di loro la comunanza di razza, ma sono separati da spazio e tempo, in un medesimo unico insieme ordinato, operando come se fossero, per così dire, ministri della divina provvidenza.

Infatti essa, avendo messo in relazione l'ordinata disposizione degli astri visibili e le varie nature umane, le conduce in un moto ciclico che continua per tutta l'eternità, dando a ciascuno la parte che gli spetta secondo la sorte, loro, gli storici, registrando le generali vicende del mondo abitato, come se fossero quelle di un solo stato, presentano le proprie opere come un racconto unitario di eventi passati ed un tesoro comune di conoscenza. E' bello infatti potersi servire degli errori degli altri, frutto dell'ignoranza, come di esempi per la propria correzione e di fronte alle varie vicissitudini in cui nella vita ci si imbatte, non dover indagare ciò che sta succedendo, ma imitare quando è già stato realizzato con successo.

Nelle assemblee consiliari infatti, tutti preferiscono gli anziani ai giovani per l'esperienza che quelli hanno acquisito con il tempo; ma rispetto a questo tipo di esperienza la lezione che si trae dalla storia sia superiore tanto quanto sappiano che quest'ultima eccelle per abbondanza di fatti trattati. Perciò si può anche pensare che la sua conoscenza sia utilissima in tutte quante le circostanze della vita. Infatti da ai giovani la capacità d valutazione che è degli anziani, ai vecchi moltiplica l'esperienza acquisita, ancora rende degni disposizioni di comando i cittadini privati e con l'immortalità, frutto della capacità, spinge gli uomini di potere ad intraprendere le più belle opere, inoltre con gli encomi che ricevono in morte, rende i soldati più pronti ad affrontare i pericoli in difesa della patria, mentre con il biasimo, che dura in eterno, distoglie gli uomini cattivi dall'impulso alla cattiveria.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 10:57:27 - flow version _RPTC_G1.1