Versioni di greco da ellenion

Messaggioda Cleme04 » 10 ago 2010, 16:44

Mi servirebbero le seguenti versioni tratte dal libro di greco " Ellenion"
Pag 304 n 265: Il decorso della peste. inizia con " kai to men ezoten aptomeno soma out agan...." e termina con " oi polloi usteron di auten asteneia diafteironvto."

Pag 304 n 266: La spedizione Ateniese contro l isola di Melo: Tou d'epigignomenou terous Alkibiades te pleusas es Argos vausin eixousin...." e termina con " ev de tais arkais kai tois oligois legein ekeleuov peri ov ekousin"

Pag 305 n 268: Gli ateniesi salutano la flotta in partenza per la Sicilia " terous mesouvtos ede e avagoge egigneto es te Sikelian." e termina con " oi de xenoi kai o allos oklos kata tean eken is ep' axiokreon kai apiston diavoian"

Pag 306 n 270 Nicia incoraggia l esercito: oron de o Nikias to strateuma atumouv kai ev megale..." termina con " kai ei to teon epiftovoi estrateusamen apokrovtos ede tetimoremeta"

Pag 306 n 271 La disfatta degli Ateniesi sul fiume Assinaro " Nikias d epeide emera egeneto ege ten stratian..."
termina con " kai ev koilo ovti to potamo ev spisin autois tarassomenous"

Cleme04

nuovo iscritto
nuovo iscritto
 
Risposte:

Messaggioda giada » 10 ago 2010, 16:57

giada

Site Admin
Site Admin
 

Torna a Richieste pervenute negli anni passati

release check: 2020-07-14 04:05:31 - flow version _EXTP_H1