Encomio della Patria

Encomio della Patria Luciano di Samosata ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

[1] Ὅτι μὲν οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος, φθάνει προτεθρυλημένον.

ἆρ' οὖν ἥδιον μὲν οὐδέν, σεμνότερον δέ τι καὶ θειότερον ἄλλο; καὶ μὴν ὅσα σεμνὰ καὶ θεῖα νομίζουσιν ἄνθρωποι, τούτων πατρὶς αἰτία καὶ διδάσκαλος, γεννησαμένη καὶ ἀναθρεψαμένη καὶ παιδευσαμένη.

πόλεων μὲν οὖν μεγέθη καὶ λαμπρότητας καὶ πολυτελείας κατασκευῶν θαυμάζουσι πολλοί, πατρίδας δὲ στέργουσι πάντες· καὶ τοσοῦτον οὐδεὶς ἐξηπατήθη τῶν καὶ πάνυ κεκρατημένων ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν θέαν ἡδονῆς, ὡς ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς τῶν παρ' ἄλλοις θαυμάτων λήθην ποιήσασθαι τῆς πατρίδος.

Che nulla sia più dolce della patria, è proverbio già trito.

E se niente è più dolce esiste forse un altra cosa più veneranda e più sacra? Eppure quante cose gli uomini ritengono venerande e sacre, di esse è ragione e maestra la patria che ci ha generato, che ci ha nutrito e che ci ha educato.

Sicchè molti ammirano una città per la grandezza, per lo splendore e per la ricchezza di edifici, ma la patria amano tutti;

e nessuno si lascia tanto ingannare dal piacere di vedere il mondo, che si dimentichi la patria per le meraviglie vedute in altri paesi

[2] ὅστις μὲν οὖν σεμνύνεται πολίτης ὢν εὐδαίμονος πόλεως, ἀγνοεῖν μοι δοκεῖ τίνα χρὴ τιμὴν ἀπονέμειν τῇ πατρίδι, καὶ ὁ τοιοῦτος δῆλός ἐστιν ἀχθόμενος ἄν, εἰ μετριωτέρας ἔλαχε τῆς πατρίδος·

Quello che dunque si gloria di essere cittadino di una città felice, mi sembra che non sappia quale onore si deve alla patria: e dimostra chiaro come egli si dispiacerebbe se la sorte gliene avesse data una più modesta. Per me è dolce onorare anche il nome della patria.

ἐμοὶ δὲ ἥδιον αὐτὸ τιμᾶν τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. πόλεις μὲν γὰρ παραβαλεῖν πειρωμένῳ προσήκει μέγεθος ἐξετάζειν καὶ κάλλος καὶ τὴν τῶν ὠνίων ἀφθονίαν· ὅπου δ' αἵρεσίς ἐστι πόλεων, οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο τὴν λαμπροτέραν ἐάσας τὴν πατρίδα, ἀλλ' εὔξαιτο μὲν ἂν εἶναι καὶ τὴν πατρίδα ταῖς εὐδαίμοσι παραπλησίαν, ἕλοιτο δ' ἂν τὴν ὁποιανοῦν. Per me è dolce onorare anche il nome della patria

Quando si vuoi fare un paragone fra le città tra di loro conviene esaminare grandezza bellezza abbondanza di grasce e di merci ma quando si tratta di scelta di città nessuno eleggerebbe una più splendida lasciando la patria bramerà cosicchè la patria sia come le altre città fortunate ma la preferirà qualunque ella sia.

[3] τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ οἱ δίκαιοι τῶν παίδων πράττουσιν καὶ οἱ χρηστοὶ τῶν πατέρων· οὔτε γὰρ νέος καλὸς κἀγαθὸς ἄλλον ἂν προτιμήσαι τοῦ πατρὸς οὔτε πατὴρ καταμελήσας τοῦ παιδὸς ἕτερον ἂν στέρξαι νέον, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε οἱ πατέρες νικώμενοι προσνέμουσι τοῖς παισίν, ὥστε καὶ κάλλιστοι καὶ μέγιστοι καὶ τοῖς πᾶσιν ἄριστα κεκοσμημένοι οἱ παῖδες αὐτοῖς εἶναι δοκοῦσιν. ὅστις δὲ μὴ τοιοῦτός ἐστι δικαστὴς πρὸς τὸν υἱόν, οὐ δοκεῖ μοι πατρὸς ὀφθαλμοὺς ἔχειν.

Cosi fanno i figli discreti ed i buoni padri Un buono e bravo giovane non onorerà un altro più di suo padre e un padre non trascurerà il figlio ed amerà un altro giovane anzi i padri si lasciano tanto vincere dall'affetto per i loro figli che i più belli, i più grandi, i più adorni di virtù, sembrano ad essi i loro figli E chiunque non giudica cosi di suo figlio a me sembra che non abbia occhi di un padre

[4] Πατρίδος τοίνυν τὸ ὄνομα πρῶτον οἰκειότατον πάντων· οὐδὲν γὰρ ὅ τι τοῦ πατρὸς οἰκειότερον. εἰ δέ τις ἀπονέμει τῷ πατρὶ τὴν δικαίαν τιμήν, ὥσπερ καὶ ὁ νόμος καὶ ἡ φύσις κελεύει, προσηκόντως ἂν τὴν πατρίδα προτιμήσαι· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτὸς τῆς πατρίδος κτῆμα καὶ ὁ τοῦ πατρὸς πατὴρ καὶ οἱ ἐκ τούτων οἰκεῖοι πάντες ἀνωτέρω, καὶ μέχρι θεῶν πατρῴων πρόεισιν ἀναβιβαζόμενον τὸ ὄνομα.

Inoltre il nome di patria è il primo ed il più caro fra tutti, infatti nessuno è più caro del padre e se uno onora rispettosamente suo padre come la legge e la natura comanda convenientemente onorerà la patria giacchè il padre stesso è un bene che ci è dato dalla patria e il padre del padre e tutti gli antenati nostri e sino agli dei patrii risale questo nome e li abbraccia

[5] χαίρουσι καὶ θεοὶ πατρίσι καὶ πάντα μέν, ὡς εἰκός, ἐφορῶσι τὰ τῶν ἀνθρώπων, αὑτῶν ἡγούμενοι κτήματα πᾶσαν γῆν καὶ θάλασσαν, ἐφ' ἧς δὲ ἕκαστος αὐτῶν ἐγένετο, προτιμᾷ τῶν ἄλλων ἁπασῶν πόλεων. καὶ πόλεις σεμνότεραι θεῶν πατρίδες καὶ νῆσοι θειότεραι παρ' αἷς ὑμνεῖται γένεσις θεῶν. ἱερὰ γοῦν κεχαρισμένα ταῦτα νομίζεται τοῖς θεοῖς, ἐπειδὰν εἰς τοὺς οἰκείους ἕκαστος ἀφικόμενος ἱερουργῇ τόπους. εἰ δὲ θεοῖς τίμιον τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα, πῶς οὐκ ἀνθρώποις γε πολὺ μᾶλλον;

Anche gli dei amano le loro patrie e mentre essi come è da credere riguardano a tutti gli uomini stimando che appartenga a loro tutta la terra ed il mare ciascuno di essi fra tutte le altre città preferisce quella in cui egli è nato e le città patrie degli dei sono più venerate e più sante sono le isole nelle quali si festeggia la nascita di qualche Dio: infatti si pensa che siano più graditi agli dei i sacrifici quando uno si reca ad offrirglieli nei luoghi dove essi dimorano. E se agl dei è caro il nome della patria deev esserlo agli uomini molto di più

[6] καὶ γὰρ εἶδε τὸν ἥλιον πρῶτον ἕκαστος ἀπὸ τῆς πατρίδος, ὡς καὶ τοῦτον τὸν θεόν, εἰ καὶ κοινός ἐστιν, ἀλλ' οὖν ἑκάστῳ νομίζεσθαι πατρῷον διὰ τὴν πρώτην ἀπὸ τοῦ τόπου θέαν· καὶ φωνῆς ἐνταῦθα ἤρξατο τὰ ἐπιχώρια πρῶτα λαλεῖν μανθάνων καὶ θεοὺς ἐγνώρισεν. εἰ δέ τις τοιαύτης ἔλαχε πατρίδος, ὡς ἑτέρας δεηθῆναι πρὸς τὴν τῶν μειζόνων παιδείαν, ἀλλ' οὖν ἐχέτω καὶ τούτων τῶν παιδευμάτων τῇ πατρίδι τὴν χάριν· οὐ γὰρ ἂν ἐγνώρισεν οὐδὲ πόλεως ὄνομα μὴ διὰ τὴν πατρίδα πόλιν εἶναι μαθών.

Infatti ognuno ha veduto la prima volta il Sole dalla sua patria allo stesso modo anche questo dio, quantunque sia comune pure a ciascuno pare che sia un dio patrio perchè la prima volta lo osservò dal suo luogo natio e qui cominciò a parlare imparando le prime parole del suo idioma qui a conoscere gli de.i E se uno ha sortito una patria tale che egli deve andare in altra città per imparare cose maggiori per averci imparato puer queste sia grato alla patria sua, perchè non avrebbe conosciuto neppure il nome di "città" se la patria non gli avesse insegnato che esisteva una città

[7] Πάντα δέ, οἶμαι, παιδεύματα καὶ μαθήματα συλλέγουσιν ἄνθρωποι χρησιμωτέρους αὑτοὺς ἀπὸ τούτων ταῖς πατρίσι παρασκευάζοντες· κτῶνται δὲ καὶ χρήματα φιλοτιμίας ἕνεκεν τῆς εἰς τὰ κοινὰ τῆς πατρίδος δαπανήματα. καὶ εἰκότως, οἶμαι· δεῖ γὰρ οὐκ ἀχαρίστους εἶναι τοὺς τῶν μεγίστων τυχόντας εὐεργεσιῶν. ἀλλ' εἰ τοῖς καθ' ἕνα τις ἀπονέμει χάριν, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, ἐπειδὰν εὖ πάθῃ πρός τινος, πολὺ μᾶλλον προσήκει τὴν πατρίδα τοῖς καθήκουσιν ἀμείβεσθαι· κακώσεως μὲν γὰρ γονέων εἰσὶ νόμοι παρὰ ταῖς πόλεσι, κοινὴν δὲ προσήκει πάντων μητέρα τὴν πατρίδα νομίζειν καὶ χαριστήρια τροφῶν ἀποδιδόναι καὶ τῆς τῶν νόμων αὐτῶν γνώσεως.

Tutte le discipline e le conoscenze gli uomini si vanno raccogliendo perchè siano rese, con queste, più utili alle loro patrie: acquistano ricchezza (di conoscenze) per una certa ambizione di spenderle in patria ed a ragione io credo perchè non debbono essere ingrati avendo avuti così grandi benefici Se tra privati uno resta obbligato come è dovere quando riceve un beneficio da qualcuno tanto più si deve compensare convenientemente la patria. Per l'ingratitudine verso i genitori ci sono leggi in ogni città comune genitrice e madre di tutte si deve stimare la patria e renderle il compenso del nutrimento che ci ha dato e delle leggi da cui ci ha educati

[8] Ὤφθη δὲ οὐδεὶς οὕτως ἀμνήμων τῆς πατρίδος, ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει γενόμενος ἀμελεῖν, ἀλλ' οἵ τε κακοπραγοῦντες ἐν ταῖς ἀποδημίαις συνεχῶς ἀνακαλοῦσιν ὡς μέγιστον τῶν ἀγαθῶν ἡ πατρίς, οἵ τε εὐδαιμονοῦντες, ἂν καὶ τὰ ἄλλα εὖ πράττωσιν, τοῦτο γοῦν αὐτοῖς μέγιστον ἐνδεῖν νομίζουσιν τὸ μὴ τὴν πατρίδα οἰκεῖν, ἀλλὰ ξενιτεύειν· ὄνειδος γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας. καὶ τοὺς κατὰ τὸν τῆς ἀποδημίας χρόνον λαμπροὺς γενομένους ἢ διὰ χρημάτων κτῆσιν ἢ διὰ τιμῆς δόξαν ἢ διὰ παιδείας μαρτυρίαν ἢ δι' ἀνδρείας ἔπαινον ἔστιν ἰδεῖν εἰς τὴν πατρίδα πάντας ἐπειγομένους, ὡς οὐκ ἂν ἐν ἄλλοις βελτίοσιν ἐπιδειξαμένους τὰ αὑτῶν καλά· καὶ τοσούτῳ γε μᾶλλον ἕκαστος σπεύδει λαβέσθαι τῆς πατρίδος, ὅσῳπερ ἂν φαίνηται μειζόνων παρ' ἄλλοις ἠξιωμένος.

Non si è visto mai nessuno così dimentico della patria che stabilitosi in un altra città non se ne occupi più, anzi quelli che in paesi stranieri incontrano sventure invocano sempre come il maggiore dei beni la patria e quelli che fanno fortuna benchè abbiano tutte le felicità credono anche che manchi loro una cosa, che è la più grande, (ovvero) che essi non abitano in patria ma sono forestieri perchè la qualilà di forestiere è un'onta e quelli i quali nel tempo della loro peregrinazione divennero illustri per ottenimento di ricchezze per gloria di onori per prove di dottrina, per lode di fortezza, tutti quanti li vedi affrettarsi per ritornare in patria perchè qui vogliono sopratutto mostrare i beni che hanno acquisito e più si affretta di toccare la patria sua chi più è stimato ed onorato è tra forestieri

[9] Ποθεινὴ μὲν οὖν καὶ νέοις ἡ πατρίς· τοῖς δὲ ἤδη γεγηρακόσιν ὅσῳ πλεῖον τοῦ φρονεῖν ἢ τοῖς νέοις μέτεστι, τοσούτῳ καὶ πλείων ἐγγίνεται πόθος τῆς πατρίδος· ἕκαστος γοῦν τῶν γεγηρακότων καὶ σπεύδει καὶ εὔχεται καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὶ τῆς πατρίδος, ἵν', ὅθεν ἤρξατο βιοῦν, ἐνταῦθα πάλιν καὶ τὸ σῶμα παρακατάθηται τῇ γῇ τῇ θρεψαμένῃ καὶ τῶν πατρῴων κοινωνήσῃ τάφων· δεινὸν γὰρ ἑκάστῳ δοκεῖ ξενίας ἁλίσκεσθαι καὶ μετὰ θάνατον, ἐν ἀλλοτρίᾳ κειμένῳ γῇ

Cara ai giovani è la patria ed ai vecchi quanto più senno hanno dei giovani tanto essa è più diletta Ogni vecchio desidera e prega di finire i giorni suoi nella patria sua infatti dove egli cominciò a vivere qui il suo corpo ritorni alla terra che lo nutrì e si congiunga ai padri suoi nel sepolcro: che brutta cosa è l'essere forestieri anche dopo la morte giacendo in terra straniera

[10] Ὅσον δὲ τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς τὰς πατρίδας μέτεστιν τοῖς ὡς ἀληθῶς γνησίοις πολίταις μάθοι τις ἂν ἐκ τῶν αὐτοχθόνων· οἱ μὲν γὰρ ἐπήλυδες καθάπερ νόθοι ῥᾳδίας ποιοῦνται τὰς μεταναστάσεις, τὸ μὲν τῆς πατρίδος ὄνομα μήτε εἰδότες μήτε στέργοντες, ἡγούμενοι δ' ἁπανταχοῦ τῶν ἐπιτηδείων εὐπορήσειν, μέτρον εὐδαιμονίας τὰς τῆς γαστρὸς ἡδονὰς τιθέμενοι. οἷς δὲ καὶ μήτηρ ἡ πατρίς, ἀγαπῶσι τὴν γῆν ἐφ' ἧς ἐγένοντο καὶ ἐτράφησαν, κἂν ὀλίγην ἔχωσι, κἂν τραχεῖαν καὶ λεπτόγεων· κἂν ἀπορῶσι τῆς γῆς ἐπαινέσαι τὴν ἀρετήν, τῶν γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος οὐκ ἀπορήσουσιν ἐγκωμίων. ἀλλὰ κἂν ἴδωσιν ἑτέρους σεμνυνομένους πεδίοις ἀνειμένοις καὶ λειμῶσι φυτοῖς παντοδαποῖς διειλημμένοις, καὶ αὐτοὶ τῶν τῆς πατρίδος ἐγκωμίων οὐκ ἐπιλανθάνονται, τὴν δὲ ἱπποτρόφον ὑπερορῶντες τὴν κουροτρόφον ἐπαινοῦσι.

Quanto sia l'affetto che i veri cittadini hanno per la patria loro si vede negl indigeni: gli avventati come bastardi facilmente cambiano stanza senza conoscere un nome di patria e senza amarla ritenendo che in ogni luogo avranno da vivere ponendo la misura della felicità nei piaceri del ventre. Ma quelli per cui la patria è madre, amano la terra in cui sono nati e cresciuti benchè piccola, benchè aspra e povera ella sia e se non possono lodare la virtù della terra per la patria loro sanno trovare altre lodi . E se vedono che altri vantano la propria lieta di larghi pascoli e di campi sparsi d alberi d iogni maniera, essi non mancano di lodare la patria loro disprezzano quella che è nutrice di cavalli ed ne esaltano la loro che è nutrice di garzoni.

[11] καὶ σπεύδει τις εἰς τὴν πατρίδα, κἂν νησιώτης ᾖ, κἂν παρ' ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται, καὶ διδομένην ἀθανασίαν οὐ προσήσεται, προτιμῶν τὸν ἐπὶ τῆς πατρίδος τάφον, καὶ ὁ τῆς πατρίδος αὐτῷ καπνὸς λαμπρότερος ὀφθήσεται τοῦ παρ' ἄλλοις πυρός.

È tirato ognuno verso la sua patria ancorchè sia un isolano ancorchè possa vivere felice altrove e rifiuta l'immortalità che gli viene offerta e preferisce il sepolcro nella patria sua e il fumo della patria sua gli pare più lucente che il fuoco tra gli stranieri

[12] Οὕτω δὲ ἄρα τίμιον εἶναι δοκεῖ παρὰ πᾶσιν ἡ πατρίς, ὥστε καὶ τοὺς πανταχοῦ νομοθέτας ἴδοι τις ἂν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασιν ὡς χαλεπωτάτην ἐπιβεβληκότας τὴν φυγὴν τιμωρίαν. καὶ οὐχ οἱ νομοθέται μὲν οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ πιστευόμενοι τὰς στρατηγίας ἑτέρως, ἀλλ' ἐν ταῖς μάχαις τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν παραγγελμάτων τοῖς παραταττομένοις, ὡς ὑπὲρ πατρίδος αὐτοῖς ὁ πόλεμος, καὶ οὐδεὶς ὅστις ἂν ἀκούσας τούτου κακὸς εἶναι θέλῃ· ποιεῖ γὰρ τὸν δειλὸν ἀνδρεῖον τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα.

Tanto cara sopra tutte le cose sembra la patria che tutti i legislatori del mondo danno ai più grandi misfatti come pena più grande: l'esilio. Nè diversamente dai legislatori pensano i capitani degli eserciti e nelle battaglie la maggior cosa che dicono per incuorare le schiere è che combattono per la patria e non vi è nessuno che a sentire questa voglia esser codardo perchè anche i paurosi rende coraggiosi il nome della patria

release check: 2020-12-11 20:16:18 - flow version _RPTC_G1.1