Menone 71

Traduzione Platone, Menone 71 TRADUZIONE

Εἰ γοῦν τινα ἐθέλεις οὕτως ἐρέσθαι τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ γελάσεται καὶ ἐρεῖ· « ὦ ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν μακάριός τις εἶναι - ἀρετὴν γοῦν εἴτε διδακτὸν εἴθ' ὅτῳ τρόπῳ παραγίγνεται εἰδέναι - ἐγὼ δὲ τοσοῦτον δέω εἴτε διδακτὸν εἴτε μὴ διδακτὸν εἰδέναι, ὥστ' οὐδὲ αὐτὸ ὅτι ποτ' ἐστὶ τὸ παράπαν ἀρετὴ τυγχάνω εἰδώς. » (71b) Ἐγὼ οὖν καὶ αὐτός, ὦ Μένων, οὕτως ἔχω· συμπένομαι τοῖς πολίταις τούτου τοῦ πράγματος, καὶ ἐμαυτὸν καταμέμφομαι ὡς οὐκ εἰδὼς περὶ ἀρετῆς τὸ παράπαν· ὃ δὲ μὴ οἶδα τί ἐστιν, πῶς ἂν ὁποῖόν γέ τι εἰδείην; Ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε εἶναι, ὅστις Μένωνα μὴ γιγνώσκει τὸ παράπαν ὅστις ἐστίν, τοῦτον εἰδέναι εἴτε καλὸς εἴτε πλούσιος εἴτε καὶ γενναῖός ἐστιν, εἴτε καὶ τἀναντία τούτων; Δοκεῖ σοι οἷόν τ' εἶναι; Μένων Οὐκ ἔμοιγε. Ἀλλὰ σύ, ὦ Σώκρατες, ἀληθῶς (71c) οὐδ' ὅτι ἀρετή ἐστιν οἶσθα, ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπαγγέλλωμεν; Σωκράτης Μὴ μόνον γε, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδ' ἄλλῳ πω ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοκῶ. Μένων Τί δέ; Γοργίᾳ οὐκ ἐνέτυχες ὅτε ἐνθάδε ἦν; Σωκράτης Ἔγωγε. Μένων Εἶτα οὐκ ἐδόκει σοι εἰδέναι; Σωκράτης Οὐ πάνυ εἰμὶ μνήμων, ὦ Μένων, ὥστε οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι πῶς μοι τότε ἔδοξεν. Ἀλλ' ἴσως ἐκεῖνός τε οἶδε, καὶ σὺ ἃ ἐκεῖνος ἔλεγε· ἀνάμνησον οὖν (71d) με πῶς ἔλεγεν. Εἰ δὲ βούλει, αὐτὸς εἰπέ· δοκεῖ γὰρ δήπου σοὶ ἅπερ ἐκείνῳ. Μένων Ἔμοιγε. Σωκράτης Ἐκεῖνον μὲν τοίνυν ἐῶμεν, ἐπειδὴ καὶ ἄπεστιν· σὺ δὲ αὐτός, ὦ πρὸς θεῶν, Μένων, τί φῂς ἀρετὴν εἶναι; Εἶπον καὶ μὴ φθονήσῃς, ἵνα εὐτυχέστατον ψεῦσμα ἐψευσμένος ὦ, ἂν φανῇς σὺ μὲν εἰδὼς καὶ Γοργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μηδενὶ πώποτε εἰδότι ἐντετυχηκέναι. (71e) Μένων Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν. Πρῶτον μέν, εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥᾴδιον, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀνδρὸς ἀρετή, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ' ἐχθροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσθαι μηδὲν τοιοῦτον παθεῖν. Εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν, σῴζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός. Καὶ ἄλλη ἐστὶν παιδὸς ἀρετή, καὶ θηλείας καὶ ἄρρενος, καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ μὲν βούλει, ἐλευθέρου, εἰ δὲ βούλει,(72a) δούλου.

Se, infatti, tu volessi porre tale domanda ad alcuni di qui , non ci sarebbe nessuno che non riderebbe ,e ti risponderebbe "O straniero, ti sembro davvero uomo fortunato, se mi ritieni tale da sapere se la virtù possa essere insegnata o in quale modo si produca ,invece ,io sono tanto lontano dal sapere se possa essere insegnata o no, che non so neppure che cosa sia la virtù".

E io stesso , o Menone , mi trovo in queste condizioni : anch'io ,come i miei concittadini , mi sento privo di questo , e mi rimprovero di non sapere nulla circa la virtù : e, di ciò di cui non conosco l'essenza , come potrei conoscere la qualità ? O ti pare che ci possa essere uno che , non conoscendo affatto chi è Menone , possa tuttavia sapere se è bello , ricco e nobile, o se abbia le qualità opposte a queste? Ti pare che sia possibile? MENONE: A me no. Ma tu, o Socrate, veramente non sai che cosa sia la virtù; proprio questo di te dovremo riferire anche in patria? SOCRATE: E non solo questo, o amico, ma anche che non ho mai trovato alcun altro che non lo sapesse, almeno mi pare.

MENONE: Ma come, non ti sei mai incontrato con Gorgia, quando era qui? SOCRATE :Io sì. MENONE :E allora, non ti pare che lo sapesse? SOCRATE: Non ho troppa memoria, o Menone, sicchè non so dirti, adesso, come mi sia sembrato allora. Ma forse lo sapeva, e tu sai quello che egli diceva: fammi dunque ricordare come diceva. O, se vuoi, dillo tu personalmente: infatti, tu sei sicuramente del suo stesso parere. MENONE: Io sì. SOCRATE: Lasciamo dunque stare lui, dal momento che è assente. Ma tu personalemtne, per gli dei, o Menone, che cosa dici che è la virtù? Dillo e non rifiutarti, in modo che io mi trovi ad aver detto la più felice menzogna, se mostrerai che tu e Gorgia lo sapete, mentre io ho detto di non essermi mai incontrato con alcuna persona che lo sapesse.

MENONE: Ma non è difficile dirlo, o Socrate. In primo luogo, se vuoi la virtù dell’uomo, è facile dirti che è questa: essere idonei a trattare le cose della Città; e, facendo questo, far del bene agli amici e del male ai nemici, e cautelarsi per non subire a propria volta nulla di simile. E se buoi la virtù della donna, non è difficile rispondere che al donna deve amministrare bene al casa, curando le faccende interne ed essendo ubbidiente al marito. Ed alta è la virtù del fanciullo, e della femmina e del maschio, e altra quella dell’uomo anziano, vuoi del libero, vuoi dello schiavo.

Copyright © 2007-2019 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and Jan Janikowski 2010-2019 ©. All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2019-09-11 07:25:04