Socrate si difende dall'accusa di insegnare per guadagno - versione greco Platone

SOCRATE SI DIFENDE DALL'ACCUSA DI INSEGNARE
PER GUADAGNO
apologia di socrate XIX e XX
VERSIONE DI GRECO di Platone
testo greco originale

Ἀλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ' εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα [e] πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές.

ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ' εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ' ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους ‑ οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται ‑ τούτους πείθουσι [20] [a] τὰς ἐκείνων συνουσίας ἀπολιπόντας σφίσιν συνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφὸς ὃν ἐγὼ ᾐσθόμην ἐπιδημοῦντα· ἔτυχον γὰρ προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω ἢ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόμην ‑ ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο ὑεῖ ‑ "Ὦ Καλλία, " ἦν δ' ἐγώ, "εἰ μέν σου τὼ ὑεῖ πώλω ἢ μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ μισθώσασθαι ὃς [b] ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ' ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν· νῦν δ' ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν;

τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν τις, " ἔφην ἐγώ, "ἢ οὔ; " "Πάνυ γε, " ἦ δ' ὅς. "Τίς, " ἦν δ' ἐγώ, "καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει; " "Εὔηνος, " ἔφη, "ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν. " καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς [c] ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἂν εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ' οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.

TRADUZIONE

Riprendiamo la cosa dal principio e vediamo un pò quale è stata l'accusa da cui, poi, è derivata questa brutta fama nei miei riguardi per cui Meleto si è sentito in dovere di promuovere contro di me questo processo.

Vediamo un po': cosa dicevano i miei calunniatori? Leggiamo l'atto di accusa, come se essi fossero degli accusatori in piena regola: "Socrate è colpevole; perde il suo tempo scrutando i misteri della terra e del cielo, fa passare per buona anche la causa peggiore e insegna agli altri queste cose. " Presso a poco, questa è l'accusa. Del resto, voi stessi avete visto cose del genere nella commedia di Aristofane: un certo Socrate che andava su e giù per la scena dicendo di camminare per aria e spacciando altre simili stupidaggini, a proposito delle quali io non ho proprio nulla da spartire, né poco né tanto. E sia chiaro che io non dico questo per disprezzare una simile scienza o chi si occupa di queste cose, per carità! Che Meleto, poi, non m'abbia ad accusare anche di questo. Ma il fatto è, ateniesi, che io di queste cose non ne so nulla.

E chiamo a testimoni la maggior parte di voi e vi prego di chiedervi, quanti siete che mi avete ascoltato, ah, certo molti, vi chiedo di informarvi, dunque, se c'è stato mai uno solo di voi che mi ha sentito discorrere di queste cose. Di qui vi renderete conto che anche tutto il resto che si dice contro di me, ha lo stesso valore. Adesso un altro uomo sapiente di paro è qui, che ho sentito dire si è stabilito qui: infatti mi avvicinai per caso ad un uomo, Callia figlio di Ipponico, che aveva pagato ai sofisti più denaro che agli altri tutti insieme; allora chiesi a costui – poiché ha due figli- e gli dissi: "se, o Callia, i due tuoi figli fossero puledri o vitellini noi dovremmo prendere un istruttore che rendesse loro belli e buoni nella virtù conveniente;

questi poi sarebbe qualcuno o degli esperti nel cavalcare o degli esperti nell’agricoltura; ma ora dal momento che sono due uomini, quale istruttore hai intenzione di prendere per loro due? Chi è esperto di tale virtù, quella umana e quella civile? Infatti io credo che tu abbia pensato a questo per i tuoi figli. C’è qualcuno-dissi io - o no?" "Certamente»disse lui. "Chi?"gli chiesi"e da quale paese e a che prezzo insegna?" Rispose egli "E’Eveno, o Socrate, da Paro, per cinque mine". Ed io considerai beato Eveno se davvero possiede questa arte e insegna così a buon mercato. Anche io mi pavoneggerei e mi inorgoglirei se sapessi queste cose: ma io, signori ateniesi, davvero non le domino quelle cose.

testo greco per ricerca facilitata
Αλλα γαρ ουτε τουτων ουδεν εστιν, ουδε γ' ει τινος ακηκοατε ως εγω παιδευειν επιχειρω ανθρωπους και χρηματα πραττομαι, ουδε τουτο αληθες. Επει και τουτο γε μοι δοκει καλον ειναι, ει τις οιος τ' ειη παιδευειν ανθρωπους ωσπερ Γοργιας τε ο Λεοντινος και Προδικος ο Κειος και Ιππιας ο Ηλειος. Τουτων γαρ εκαστος, ω ανδρες, οιος τ' εστιν ιων εις εκαστην των πολεων τους νεους - οις εξεστι των εαυτων πολιτων προικα συνειναι ω αν βουλωνται - τουτους πειθουσι τας εκεινων συνουσιας απολιποντας σφισιν συνειναι χρηματα διδοντας και χαριν προσειδεναι. Επει και αλλος ανηρ εστι Παριος ενθαδε σοφος ον εγω ησθομην επιδημουνται ετυχον γαρ προσελθων ανδρι ος τετελεκε χρηματα σοφισταις πλειω η συμπαντες οι αλλοι, Καλλια τω Ιππονικου: τουτον ουν ανηρομην - εστον γαρ αυτω δυο υει - "Ω Καλλια", ην δ' εγω, "ει μεν σου τω υει πωλω η μοσχω εγενεσθην, ειχομεν αν αυτοιν επιστατην λαβειν και μισθωσασθαι ος εμελλεν αυτω καλω τε καγαθω ποιησειν την προσηκουσαν αρετην, ην δ' αν ουτος η των ιππικων τις η των γεωργικων: νυν δ' επειδη ανθρωπω εστον, τινα αυτοιν εν νω εχεις επιστατην λαβειν; Τις της τοιαυτης αρετης, της ανθρωπινης τε και πολιτικης, επιστημων εστιν; Οιμαι γαρ σε εσκεφθαι δια την των υεων κτησιν. "Εστιν τισ", εφην εγω, "η ου; " "Πανυ γε", η δ' ος. "Τισ", ην δ' εγω, "και ποδαπος, και ποσου διδασκει; " "Ευηνοσ", εφη, "ω Σωκρατες, Παριος, πεντε μνων". Και εγω τον Ευηνον εμακαρισα ει ως αληθως εχοι ταυτην την τεχνην και ουτως εμμελως διδασκοι. Εγω γουν και αυτος εκαλλυνομην τε και ηβρυνομην αν ει ηπισταμην ταυτα: αλλ' ου γαρ επισταμαι, ω ανδρες Αθηναιοι.

release check: 2020-07-13 23:23:29 - flow version _EXTP_H1