L'educazione delle fanciulle a Sparta - Versione Senofonte

L'educazione delle fanciulle a sparta
versione di greco e traduzione dal libro gymnasion

Αυτικα περι τεκνοποιιας, ινα εξ αρχης αρξωμαι, οι μεν αλλοι τας μελλουσας τικτειν και καλως δοκουσας κορας παιδευεσθαι και σιτω η ανυστον μετριωτατω τρεφουσι και οψω η δυνατον μικροτατω· οινου γε μην η παμπαυ απεχομενας η υδαρει χρωμενας διαγουσιν ωσπερ δε οι πολλοι των τας τεχνας εχοντων εδραιοι εισιν, ουτω και τας κορας οι αλλοι Ελληνες ηρεμιζουσας εριουργειν αξιουσιν. Τας μεν ουν ουτω τρεφομενος πως χρη προσδοκησαι μεγαλειον τι γεννησοα; Ο δε Λικουργος εσθητας μεν και δουλας παρεχειν ικανας ηγησατο ειναι, τιχις δ' ελευθεραις μεγιστον νομισας ειναι την τεκνοποιιαν, πρωτον μεν σωμασκειν εταξεν ουδεν ηττον το θηλυ του αρρενος φυλου· επειτα δε δρομου και ισχυος, ωσπερ και τοις ανδρασιν, ουτω και ταις θηλειαις αγωνας προς αλληλας εποιησε νομιζων εξ αμφοτερων ισχυρων και τα εκγονα ερρωμενεστερα γιγνεσθαι.

Αυτίκα γάρ περί τεκνοποιίας, ίνα εξ αρχής άρξωμαι, οι μέν άλλοι τάς μελλούσας τίκτειν καί καλώς δοκούσας κόρας παιδεύεσθαι καί σίτω η ανυστόν μετριωτάτω τρέφουσι καί όψω η δυνατόν μικροτάτω: οίνου γε μήν ή πάμπαν απεχομένας ή υδαρεί χρωμένας διάγουσιν. ώσπερ δέ οι πολλοί τών τάς τέχνας εχόντων εδραιοί εισιν, ούτω καί τάς κόρας οι άλλοι Έλληνες ηρεμιζούσας εριουργείν αξιούσι. τάς μέν ουν ούτω τρεφομένας πώς χρή προσδοκήσαι μεγαλείον άν τι γεννήσαι; ο δέ Λυκούργος εσθήτας μέν καί δούλας παρέχειν ικανάς ηγήσατο είναι, ταίς δ' ελευθέραις μέγιστον νομίσας είναι τήν τεκνοποιίαν πρώτον μέν σωμασκείν έταξενουδέν ήττον τό θήλυ τού άρρενος φύλου: έπειτα δέ δρόμου καί ισχύος, ώσπερ καί τοίς ανδράσιν, ούτω καί ταίς θηλείαις αγώνας πρός αλλήλας εποίησε, νομίζων εξ αμφοτέρων ισχυρών καί τά έκγονα ερρωμενέστερα γίγνεσθαι, επεί γε μήν γυνή πρός άνδρα έλθοι, ορών τούς άλλους τόν πρώτον τού χρόνου αμέτρως ταίς γυναιξί συνόντας, καί τούτου ταναντία έγνω: έθηκε γάρ αιδείσθαι μέν εισιόντα οφθήναι, αιδείσθαι δ' εξιόντα. ούτω δέ συνόντων ποθεινοτέρως μέν ανάγκη σφών αυτών έχειν, ερρωμενέστερα δέ γίγνεσθαι, εί τι βλάστοι ούτω, μάλλον ή ει διάκοροι αλλήλων είεν.

in primissimo luogo, per quel che riguarda la generazione dei figli - per cominciare dall'inizio - gli altri uomini nutrono le ragazze che sono destinate al parto e sembrano ben educate con una quantità di cibo moderata nei limiti del fattibile e con meno companatico possibile;

quanto al vino, le fanno vivere o in completa astinenza da esso o con uso di vino annacquato. E come la maggior parte di quelli che praticano un mestiere manuale fanno vita sedentaria, così gli altri Greci vogliono che anche le ragazze filino la lana senza muoversi Ebbene, come si può pensare che ragazze educate a questa maniera diano alla luce qualcosa di grande?Licurgo invece pensò che di garantire la produzione di vesti sono ben capaci anche le schiave; ritenne invece che per le donne libere la cosa più importante sia generare figli;

e così, per prima cosa, dispose che il sesso femminile si dedicasse agli esercizi fisici esattamente come quello maschile. Poi istituì delle competizioni di velocità e di forza per le donne così come per gli uomini, nella convinzione che i bambini siano più robusti se entrambi i genitori sono forti tìsicamente. Vedendo poi che gli altri, una volta che la donna si sia congiunta col marito, non avevano alcuna misura nei rapporti con la moglie nel primo periodo dell'unione, decise il contrario anche di questo costume: fece in modo che il marito si vergognasse di farsi vedere quando la visitava e si vergognasse altrettanto di farsi vedere mentre andava via da lei.

Con questo tipo di rapporto i due non possono che essere infiammati da maggior desiderio l'uno dell'altra, e, qualora ci sia un concepimento in queste condizioni, non possono che nascere bambini più forti che se i genitori fossero già sazi l'uno della compagnia dell'altra. Inoltre, mettendo fine all'abitudine di prendere moglie in qualsiasi momento uno lo desideri, dispose che essi celebrassero le nozze nel tempo del massimo vigore fisico, animato dal pensiero che anche questo andasse a tutto vantaggio di una sana generazione.

Copyright © 2007-2022 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2022 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2022-05-24 01:03:43 - flow version _RPTC_G1.1