L'educazione persiana o educazione di ciro - versione greco Senofonte

L'EDUCAZIONE PERSIANA O EDUCAZIONE DI CIRO
VERSIONE DI GRECO di Senofonte

Έπαιδεύθη γε μην εν Περσών νόμοις' ούτοι δε δοκοϋσιν οί νόμοι αρχεαίί του κοινοϋ άγαθοϋ έπιμελούμενοι ουκ ε"νθενπερ εν ταΐς πλείσταις πόλεσιν άρχονται, αί μεν γαρ πλεΐσται πόλεις άφεϊσαι παιδεύειν δπως τις έθέλει τους έαιτηβ παϊδας, και αυτούς τους πρεσβυτέρους δπως έθέλουσι διάγειν, έπειτα προσττ: -τουσιν αύτόΐς μη κλέπτειν μηδέ άρπάζειν, μη βία είς οίκίαν παριέναι, μη πόα· δν μη δίκαιον, μη μοιχεύειν, μη άπειθεϊν αρχοντι, και τδλλα τα τοιαΰτα ώσαύτιβ ην δε τις τούτων τι παραβαίντ), ζημίαν αΰτόϊς έπέθεσαν. οί δε Περσικοί νόμοι πρ·! λαβόντες επιμέλονται δπως την αρχήν μη τοιούτοι Εσονται οί πολΐται όΐοι πσ^ ρου τίνος ή αίσχροϋ έργου έφίεσθαι. επιμέλονται δε ώδε. Εστίν αύτόΐς έλειΑ; : αγορά καλούμενη, Ενθα τα τε βασίλεια και τδλλα αρχεία πεποίηται. εντεύθεν ·» μεν ώνια και οί αγοραίοι και αί τούτων φωναί και άπεφοκαλίαι απελήλανται εα άλλον τόπον, ως μη μιγνύηται ή τούτων τύρβη τη των πεπαιδευμένων εύκοσμί|· διήρηται δε αυτή ή αγορά τέτταρα μέρη· τούτων δ' Εστίν ε'ν μεν παισίν, εν δε έσιΜ βοις, άλλο τελείοις άνδράσιν, άλλο τοις υπέρ τα στρατεύσιμα Ετη γεγονόσι. νόμ· δ' εις τάς εαυτών χώρας έκαστοι τούτων πάρεισιν, οί μεν παίδες άμα τη"Emera. δαιοίοηΐβ και οί τέλειοι άνδρες, οί δε γεραίτεροι ήνίκ' αν έκάστω προχωρη", πλην εν ταΐ: ταγμέναις ήμέραις, εν αΐς αυτούς δεΤ παρειναι. οί δε έφηβοι και κοιμώνται τα αρχεία συν τοις γυμνητικοΐς δπλοις πλην των γεγαμηκότων οδτοι δε έπιζητοϋνται, ην μη προρρηθη" παρεϊναι, ούτε πολλάκις άπεϊναι καλόν, άρχοδ' έφ' έκάστω τούτων των μερών είσι δώδεκα· δώδεκα γαρ και Περσώνδιή ρηνται. και επί μεν τοις παισίν εκ των γεραιτέρων ήρημένοι είσιν οϊ αν τους παϊδας βέλτιστους άποδεικνύναΓ επί δε τοις έφήβοις εκ των τελείων οι αν αδ τους εφήβους βέλτιστους δοκώσι παρέχειν επί δε τοις τελείοις οι αν δοκώσι παρέχειν αυτούς μάλιστα τα τεταγμένα ποιοϋντας και τα πα γελλόμενα υπό της μεγίστης αρχής· είσί δε και των γεραιτέρων προαήρημένοι, οι προστατευουσιν όπως και ούτοι τα καθήκοντα άποτελώσιν εκάστη ηλικία προστέτακται ποιεΐν διηγησόμεθα, ως μάλλον δήλον γεν έπιμέλονται ως αν βέλτιστοι εΐεν οί πολΐται. οί μεν δη παίδες εις τα διδασκο φοιτώντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην και λέγουσιν δτι επί τοϋτο ται ώσπερ παρ' ήμΐν δτι γράμματα μαθησόμενοι. οί δ' άρχοντες αυτών διαττο πλείστον της ημέρας δικάζοντες αύτόϊς. γίγνεται γαρ δη και παισί προς : λήλους ώσπερ άνδράσιν εγκλήματα και κλοπής και αρπαγής και βίας : απάτης και κακολογίας και άλλων ο'ίων δη εικός, ους δ' αν γνώσι τούτων: άδικοϋντας, τιμωρούνται, κολάζουσι δε και δν αν αδίκως εγκαλούντα εύρίσι. δικάζουσι δε και εγκλήματος ου ε εκα άνθρωποι μισοϋσι μεν αλλήλουςστα, δικάζονται δε ήκιστα, αχαριστίας, και δν αν γνώσι δυνάμενον μεν άποδιδόναι, μη αποδίδοντα δε, κολάζουσι και τούτον ισχυρώς, οΐονται γαρ' αχάριστους και περί θεούς αν μάλιστα άμελώς ε"χειν και περί γονέας και πα-δα και φίλους. Ιπεσθαι δε δοκεΐ μάλιστα τη αχαριστία ή άναισχυντία' και · 4ο αυτή μεγίστη δοκεΤ είναι επί πάντα τα αισχρά ήγεμών. διδάσκουσι δε τοπαϊδας και σωφροσύνην μέγα δε συμβάλλεται είς το μανθάνειν σωφρονέΐν δτι και τους πρεσβυτέρους όρώσιν ανά πασαν ήμέραν σωφρόνως διάγοντας, ί σκουσι δε αυτούς και πείθεσθαι τοις &ρχουσι· μέγα δε και είς τούτο συμβάλλετ δτι όρώσι τους πρεσβυτέρους πειθομένους τόϊς αρχουσιν Ισχυρώς, διδάσκουσι δε έγκράτειαν γαστρος και ποτοϋ' μέγα δε και εις τοϋτο συμβάλλεται δτι όρώσι ·πρεσβυτέρους ου προσθεν άπιοντας γαστρος ένεκα πριν αν αφώσιν οί αρχοντasκαι δτι ου παρά μητρι αιτούνται οί παίδες, αλλά παρά τω διδασκάλω, δταν οι άρχοντες σημήνωσι. φέρονται δε οίκοθεν σΐτον μεν αρτον, δψον δε κάρδαμον, πιέϊν δε, ην τις διψη, κώθωνα, ως από του πόταμου άρύσασθαι. προς δε τούτοις μανθάνουσι και τοξεύειν και άκοντίζειν. Οί δ' αδ γεραίτεροι οδτοι στρατεύονται μεν ούκέτι ε1[ω της εαυτών, ό&ωι δε μένοντες δικάζουσι τα τε κοινά και τά'ίδια πάντα, και θανάτου δε οδτοι κρίνουσι, και τάς αρχάς οδτοι πάσας αίροϋνται' και ην τις ή εν εφήβοις ή εν τελείοις άνδράσιν έλ-λίπη τι των νομίμων, φαίνουσι μεν οί φυλαρχοι "έκαστοι και των άλλων ό βουλόμένος, οί δε γεραίτεροι άκούσαντες έκκρίνουσιν ό δε εκκριθείς άτιμος διατελεί τονλοιπόν βίον. Ινα δΐ σαφέστερον δηλωθτ πασά ή Περσών πολιτεία, μικρόν έπάνειμί' νυν γαρ εν βραχυτάτω αν δηλωθείη δια τα προειρημένα. λέγονται μεν γαρ Πέρσαι άμφι τάς δώδεκα μυριάδας είναι· τούτων δ' ουδείς άπελήλαται νόμω τιμών και άρχων, άλλ' Ιξεστι πασι Πέρσαις πέμπειν τους εαυτών παΐδας εις τα κοινά της δικαιοσύνης διδασκαλεία, άλλ' οί μεν δυνάμενοι τρέφειν τους παΐδας άργοϋντας πέμπουσιν, οί δε μη δυνάμενοι ου πέμπουσιν. οι δ' αν παιδευθώσι παρά τοις δη-μοσίοις διδασκάλοις, ε"ξεστιν αύτόΐς εν τόϊς εφήβοις νεανισκεύεσθαι, τόϊς δε μη δια-παιδευθεϊσιν ούτως ουκ ϊξεστιν. οι δ' αν αδ εν τοις εφήβοις διατελέσωσι τα νόμιμα ποιοϋντες, ε"ξεστι τούτοις εις τους τελείους άνδρας συναλίζεσθαι και αρχών καιτιμών μετέχειν, οι δ' αν μη διαγένωνται εν τοις εφήβοις, ουκ εισέρχονται εις τους τελείους, οι δ' αν αδ εν τόϊς τελείοις διαγένωνται άνεπίληπτοι, οδτοι των γε-ραιτέρων γίγνονται. οδτω μεν δη οί γεραίτεροι δια πάντων των καλών έληλυθό-τες καθίστανται· και ή πολιτεία αδτη, ή οΐονται χρώμενοι βέλτιστοι αν είναι.

Copyright © 2007-2022 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2022 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2022-05-24 00:57:34 - flow version _RPTC_G1.1