L'inutile vittoria delle Arginuse - Elleniche Senofonte versione greco

L'inutile vittoria delle Arginuse
versione greco Senofonte traduzione Elleniche
Parte I

οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους· καὶ πληρώσαντες τὰς δέκα καὶ ἑκάτον ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί. μετὰ ταῦτα ἀνήχθησαν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον δέκα· ἥθροισαν δὲ καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐτοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι.

ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι πλείους ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἀκούων τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα Ἐτεόνικον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχθεὶς ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης.

Gli Ateniesi, quando vennero a conoscenza dei fatti accaduti e dell’assedio, decretarono di accorrere in aiuto con centodieci navi, facendo imbarcare tutti quelli che erano in età(militare), e schiavi e liberi;

e dopo aver equipaggiato le centodieci navi in trenta giorni salparono. Si imbarcarono anche molti cavalieri. Dopo queste cose, salparono verso Samo, da lì ricevettero dieci navi samie;

ne raccolsero ancora più di trenta dagli altri alleati, costringendo tutti ad imbarcarsi, e così pure raccolsero tutte quelle che essi avevano fuori. Risultarono in tutto più di centocinquanta. Callicratida, avendo sentito che la flotta di soccorso già era a Samo, abbandonò lì le cinquanta navi e come comandante Eteonice, e salpato con le rimanenti centoventi prese il pasto della sera presso il capo Malea nell’isola di Lesbo;

nello stesso giorno, si trovarono per il pasto anche gli Ateniesi presso le isole Arginuse; queste si trovano di fronte Mitilene

Parte II

τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρά, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶεν, ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως προσπέσοι· ὕδωρ δ' ἐπιγενόμενον πολὺ καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. ἐπεὶ δὲ ἀνέσχεν, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Ἀργινούσας. οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. Ἀριστοκράτης μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα ναυσί, μετὰ δὲ ταῦτα Διομέδων ἑτέραις πεντεκαίδεκα· ἐπετέτακτο δὲ Ἀριστοκράτει μὲν Περικλῆς, Διομέδοντι δὲ Ἐρασινίδης· παρὰ δὲ Διομέδοντα οἱ Σάμιοι δέκα ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι· ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς· ἐχόμεναι δ' ‹αἱ› τῶν ταξιάρχων δέκα, καὶ αὐταὶ ἐπὶ μιᾶς· ἐπὶ δὲ ταύταις αἱ τῶν ναυάρχων τρεῖς, καὶ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. τὸ δὲ δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος εἶχε πεντεκαίδεκα ναυσί· παρὰ δ' αὐτὸν Θράσυλλος ἑτέραις πεντεκαίδεκα· ἐπετέτακτο δὲ Πρωτομάχῳ μὲν Λυσίας, ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ Ἀριστογένης. οὕτω δ' ἐτάχθησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν· χεῖρον γὰρ ἔπλεον.

Nottetempo, vedendo i fuochi, e avendogli annunciato alcuni che erano gli Ateniesi, pensò di salpare intorno a mezzanotte, per piombare loro addosso all’improvviso; ma il sopraggiungere di una violenta pioggia accompagnata da tuoni impedì la partenza. Quando cessò, salpò nello stesso giorno verso le Arginuse, ma gli ateniesi mossero (contro di loro) verso l’alto mare con l’ala sinistra, schierati nel modo seguente: Aristocrate sull’ala sinistra comandava quindici navi, di fianco Diomede ne schierava quindici, Pericle dietro Aristocrate e Erasinide (dietro) Diomedonte; presso Diomedonte erano schierati i Samii con dieci navi su una sola fila; accanto a queste le tre (navi) dei navarchi, e alcune altre alleate che restavano. Al lato destro Protomaco aveva quindici navi; al suo fianco Trasillo con quindici (navi); Lisia appoggiava Protomaco, con un uguale numero di navi, mentre Aristogene (appoggiava) Trasillo. Così erano disposte per non permettere uno sfondamento; infatti navigavano peggio.

Parte III

αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς ὡς πρὸς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρεσκευασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλλικρατίδας. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ Καλλικρατίδᾳ κυβερνῶν εἶπε πρὸς αὐτὸν ὅτι εἴη καλῶς ἔχον ἀποπλεῦσαι· αἱ γὰρ τριήρεις τῶν Ἀθηναίων πολλῷ πλείους ἦσαν. Καλλικρατίδας δὲ εἶπεν ὅτι ἡ Σπάρτη οὐδὲν μὴ κάκιον οἰκεῖται†αὐτοῦ ἀποθανόντος, φεύγειν δὲ αἰσχρὸν ἔφη εἶναι. μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν, πρῶτον μὲν ἁθρόαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη Πρωτόμαχός τε καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πάλιν εἰς τὰς Ἀργινούσας κατέπλευσαν. ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Ἀθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσενεχθέντων, τῶν δὲ Πελοποννησίων Λακωνικαὶ μὲν ἐννέα, πασῶν οὐσῶν δέκα, τῶν δ' ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξήκοντα.

Le navi degli Spartani erano tutte quante schierate su una sola fila, perché fossero preparate a rompere le file nemiche e ad accerchiare, per questo navigavano meglio. Callicratida occupava il lato destro : Ermone di Megera, il pilota di Callicratida, gli disse che era bene ritirarsi; infatti le trireme degli Ateniesi erano di molto più numerose, ma Callicratida disse che Sparta non sarebbe stata affatto governata peggio se lui fosse morto, ma fuggire, aggiunse, sarebbe stato vergognoso. In seguito combatterono per molto tempo, prima serrati, poi in ordine sparso. Quando Callicratida, mentre la nave effettuava un attacco, scomparve, dopo che cadde in mare, Protomaco con i suoi contingenti sull’ala destra vinse l’ala sinistra (avversaria), e in seguito ci fu la fuga della maggior parte dei Peloponnesiaci verso Chio, di altri invece verso Focea; gli Ateniesi invece di nuovo si diressero verso le Arginuse. Andarono perse venticinque navi ateniesi con i loro equipaggi, tranne pochi uomini trasportati verso terra, delle navi peloponnesiache i Laconi ne persero nove -in tutto erano dieci- delle navi alleate ne persero più di venticinque.

Copyright © 2007-2022 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2022 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2022-05-24 01:00:50 - flow version _RPTC_G1.1