La morte di Licurgo

Κατειλημμένων δὲ τοῖς ἐθισμοῖς ἤδη τῶν κυριωτάτων ὑπ' αὐτοῦ, καὶ τῆς πολιτείας ἐκτεθραμμένης ἱκανῶς καὶ δυναμένης φέρειν ἑαυτὴν καὶ σώζειν δι' ἑαυτῆς, ὥσπερ ὁ Πλάτων φησὶν ἐπὶ τῷ κόσμῳ γενομένῳ καὶ κινηθέντι τὴν πρώτην κίνησιν εὐφρανθῆναι τὸν θεόν, οὕτως ἀγασθεὶς καὶ ἀγαπήσας τὸ τῆς νομοθεσίας κάλλος καὶ μέγεθος ἐν ἔργῳ γενομένης καὶ ὁδῷ βαδιζούσης, ἐπεθύμησεν, ὡς ἀνυστὸν ἐξ ἀνθρωπίνης προνοίας, ἀθάνατον αὐτὴν ἀπολιπεῖν καὶ ἀκίνητον εἰς τὸ μέλλον. συναγαγὼν οὖν ἅπαντας εἰς ἐκκλησίαν, τὰ μὲν ἄλλα μετρίως ἔχειν ἔφη καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ ἀρετὴν τῆς πόλεως, ὃ δὲ κυριώτατόν ἐστι καὶ μέγιστον οὐκ ἂν ἐξενεγκεῖν πρότερον πρὸς αὐτοὺς ἢ χρήσασθαι τῷ θεῷ. δεῖν οὖν ἐκείνους ἐμμένειν τοῖς καθεστῶσι νόμοις καὶ μηδὲν ἀλλάσσειν μηδὲ μετακινεῖν ἕως ἐπάνεισιν ἐκ Δελφῶν αὐτός· ἐπανελθὼν γὰρ ὅ τι ἂν τῷ θεῷ δοκῇ ποιήσειν. ὁμολογούντων δὲ πάντων καὶ κελευόντων βαδίζειν, ὅρκους λαβὼν παρὰ τῶν βασιλέων καὶ τῶν γερόντων, ἔπειτα παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἐμμενεῖν καὶ χρήσεσθαι τῇ καθεστώσῃ πολιτείᾳ μέχρις ἂν ἐπανέλθῃ ὁ Λυκοῦργος, ἀπῆρεν εἰς Δελφούς.

Παραγενόμενος δὲ πρὸς τὸ μαντεῖον καὶ τῷ θεῷ θύσας, ἠρώτησεν εἰ καλῶς οἱ νόμοι καὶ ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ ἀρετὴν πόλεως κείμενοι τυγχάνουσιν. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς νόμους καλῶς κεῖσθαι καὶ τὴν πόλιν ἐνδοξοτάτην διαμενεῖν τῇ Λυκούργου χρωμένην πολιτείᾳ, τὸ μάντευμα γραψάμενος εἰς Σπάρτην ἀπέστειλεν.. αὐτὸς δὲ τῷ θεῷ πάλιν θύσας καὶ τοὺς φίλους ἀσπασάμενος καὶ τὸν υἱόν, ἔγνω μηκέτι τοῖς πολίταις ἀφεῖναι τὸν ὅρκον, αὐτοῦ δὲ καταλῦσαι τὸν βίον ἑκουσίως, ἡλικίας γεγονὼς ἐν ᾗ καὶ βιοῦν ἔτι καὶ πεπαῦσθαι βουλομένοις ὡραῖόν ἐστι, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἱκανῶς πρὸς εὐδαιμονίαν ἔχειν δοκούντων.

ἐτελεύτησεν οὖν ἀποκαρτερήσας, ἡγούμενος χρῆναι τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μηδὲ τὸν θάνατον ἀπολίτευτον εἶναι μηδὲ ἀργὸν τὸ τοῦ βίου τέλος, ἀλλ' ἐν ἀρετῆς μερίδι καὶ πράξεως γενόμενον. αὑτῷ τε γὰρ ἐξειργασμένῳ τὰ κάλλιστα τὴν τελευτὴν ὡς ἀληθῶς ἐπιτελείωσιν εἶναι τῆς εὐδαιμονίας, καὶ τοῖς πολίταις ὧν διὰ τοῦ βίου παρεσκεύασε καλῶν καὶ ἀγαθῶν φύλακα τὸν θάνατον ἀπολείψειν, ὀμωμοκόσι χρῆσθαι τῇ πολιτείᾳ μέχρις ἂν ἐκεῖνος ἐπανέλθῃ. καὶ οὐ διεψεύσθη τῶν λογισμῶν· τοσοῦτον ἐπρώτευσεν ἡ πόλις τῆς Ἑλλάδος εὐνομίᾳ καὶ δόξῃ, χρόνον ἐτῶν πεντακοσίων τοῖς Λυκούργου χρησαμένη νόμοις, οὓς δεκατεσσάρων βασιλέων μετ' ἐκεῖνον εἰς Ἆγιν τὸν Ἀρχιδάμου γενομένων οὐδεὶς ἐκίνησεν. ἡ γὰρ τῶν ἐφόρων κατάστασις οὐκ ἄνεσις ἦν, ἀλλ' ἐπίτασις τῆς πολιτείας, καὶ δοκοῦσα πρὸς τοῦ δήμου γεγονέναι σφοδροτέραν ἐποίησε τὴν ἀριστοκρατίαν.

Quando le parti principali del suo governo erano già rafforzate dall'uso Sparta poteva sostenersi e reggersi da sola (da se stessa), come scrive Platone: "Dio quando vide il mondo perfetto muovere il primo giro si rallegrò", così egli contento e felice nel vedere la bellezza e la maestà delle sue leggo messe in uso ben incamminate, desiderò, quanto poteva per provvidenza umana, renderle immortali ed immutabili nel tempo a venire. Dunque avendo radunato tutti i cittadini disse che tutto il governo della repubblica gli sembrava bene e sufficientemente indirizzato ad una vita felice e virtuosa, ma principalmente che non voleva parlare loro senza il consiglio di Apollo e che conveniva loro star fermi e saldi senza innovare nulla  o alterare nelle leggi stabilite fino al suo ritorno da Delfi e dopo sarebbe stata la volontà di Dio. Consentendo tutti e dicendo di andare preso il giuramento dal re, dai senatori e di stare dietro agli altri cittadini e di mantenere l'ordinato governo finché fosse tornato, si recò a Delfi. Arrivato dall'oracolo, dopo il sacrificio domandò se le sue leggi erano bene e sufficientemente ordinate per una felice e virtuosa vita.

Rispondendo il Dio che le leggi erano ben stabilite e che Sparta finché avesse conservato il governo ordinato da Licurgo, sarebbe salita all'apice della gloria, scrisse questa risposta e la inviò ai suoi cittadini. Egli, (Licurgo)  dopo un nuovo sacrificio, salutati gli amici ed il figlio, deliberò perché non venissero dal giuramento vincolati i cittadini, di rinunciare spontaneamente alla vita in giovane età, quando è bello il vivere e il morire se un uomo lo vuole. Infatti reputandosi assai felice per avere compiuta una tale impresa con perfezione, si lasciò morire di fame, ritenendo che si conviene che imitando la morte dei grandi uomini seguisse senz'utile della patria, ne fosse il fine della sua vita il rimanere ozioso, ma atto di virtù degno di memoria: pensando, dopo tante belle opere fatte a gran colmo e perfezione di verace felicità, di lasciare la morte sua conservatrice delle onorate e sante leggi preparate in vita ai suoi cittadini che avevano giurato di mantenerle fino al suo ritorno. Né fu vana la credenza: perché Sparta superò in gloria di buone leggi e di valor d'armi qualunque altra città della Grecia mentre conservò per cinquecento anni le leggi di Licurgo che non furono mai modificate per quattordici successioni di re fino ad Agide figlio di Archidamo. Perché la creazione degli efori non fu allentamento ma rafforzamento delle sue leggi, e benché si mostrasse fatta a difesa della libertà del popolo, nondimeno rafforzò l'autorità del senato

release check: 2020-07-13 22:44:51 - flow version _EXTP_H1