Le forche caudine - Appiano versione greco gymnasion

Le forche caudine versione greco Appiano libro gymnasion

Le forche caudine Le forche caudine I

Ο δε Ποντιος, τους πρεσβεις καλεσας, τοις υπατοις και τοις αλλοις αρχουσι της στρατιας και παντι τω πληθει λεγειν εκελευεν· «Ημεις αει Τωμαιοις εσπενδομεθα φιλιαν, ην αυτοι διελυσατε, Σιδικηνοις τοις ημετεροις εχθροις συμμαχουντες. Ειτ' αυθις αυ φιλιας ημιν γενομενης, Νεαπολιταις επολεμειτε, τοις ημετεροις γειτοσιν.

Και ουκ ηγνοουμεν οτι ταυτ' ην υμιν παρασκευη πλεονεξιας επι ολην την Ιταλιαν. Εν τε ταις προτεραις μαχαις πολλα παρα την απειριαν των ημετερων στρατηγων παραλαβοντες ουδεν επεδειξασθε μετριον ες ημας, και πρεσβευσαμενων ημων δις προς υμας, και πολλα συγχωρουντων, υπερηφανα ημιν αλλα επετασσετε, την αρχην ολην αποθεσθαι και υμων υπακουειν. Ενεκα μεν ουν της υμετερας πλεονεξιας εδει και τα παρ' ημων υμιν ασπονδα ειναι. Εγω νεμεσιν τε θεων αιδουμενος, ην υμεις υπερειδεσθε, και συγγενειας και φιλιας της ποτε μνημονευων, διδωμι εκαστον υμων συν ιματιω σωον υπο ζυγον απελθειν, ην ομοσητε την τε γην και τα χωρια πανθ' ημιν αποδωσειν, και τους κληρουχους απο των πολεων απαξειν, και μηδε ποτ' επι Σαυνιτας στρατευσειν».

Ponzio, convocati gli ambasciatori ordinò di dire ai consoli , agli altri comandanti dell'esercito e a tutta la moltitudine:"abbiamo sempre stretto con i romani amicizia la quale noi stessi abbiamo sciolto combattendo con i nostri nemici Sidicheni.

Sia subito dopo esser nata l'amicizia con noi combattemmo con i napoletani nostri vicini.Sia non sapevamo che questa era la preparazione con voi della supremazia su tutta l'italia.Nelle precedenti battglie intraprendendo molte cose contro l'inesperienza dei nostri strateghi non ci avete dimostrato nulla di sufficiente , sia essendo venuti noi 2 volte in ambasceria presso di voi sia acconsentendo a molte cose ci avete imposto altre insolenze,rifiutando la somma carica e ubbidirvi.

Dunque a causa della vostra arroganza era necessario che ci fossero armistizi senza vera tregua per voi contro di noi.

io temendo l'ira degli dei che disprezzate ricordando di norma sia la parentela che l'amicizia concedo che ciascuno di voi con la veste passi incolume sotto il giogo qualora giuriate che restituerete a noi tutti la terra e le regioni che condurrete via i coloni dalle città, che non farete altre spedizioni militari contro i sanniti".

Le forche caudine II

Απαγγελθεντων τουτων ες το στρατοπεδον, ολοφυρμος ην και θρηνος επι πλειστον θανατου γαρ ηγουντο ειναι χειρονα την υβριν την υπο τω ζυγω. Ως δε και περι των ιππεων επυθοντο, αυθις εθρηνουν επι πλειστον. Υπο δε αποριας αυτα εδεχοντο, και τους ορκους ωμνυον ο τε Ποντιος και οι Ρωμαιων υπατοι, δυο οντες Ποστουμιος τε και Ουετουριος, και ταμιαι δυο και ταξιαρχαι τεσσαρες και χιλιαρχοι δωδεκα, συμπαντες οσοι μετα τους διεφθαρμενους ηρχον. Γενομενων δε των ορκων ο μεν Ποντιος παραλυσας τι του διατειχισματος, και δυσι δορασιν ες την γην εμπεπηγοσιν επικαρσιον αλλο επιθεις, εξεπεμψε Ρωμαιων εκαστον υπο τουτω. Και τινα υποζυγια εδωκεν αυτοις ες τους αρρωστουντας, και τροφην, αχρι της Ρωμης φερεσθαι.

Portate queste notizie al campo ci fu il più forte gemito e pianto; ritenevano infatti che quello sotto il giogo fosse un peggiore oltraggio della morte. Si informarono presso i cavalieri e di nuovo piansero ancora di più .Nella difficoltà ricevute queste notizie fecero i giuramenti anche Ponzio e i sommi capi dei romani che erano i 2 Postumio e Veturio, i 2 tesorieri,i 4 tassiarchi e i 12 chiliarchi, tutti insieme quanti giunsero dopo gli sconfitti. Da un lato Ponzio,fra coloro diventati capi supremi,tirandone fuori dalla città fortificata uno e mettendone un altro trasversale su due pali conficcati nella terra, mandò ciascuno dei romani sotto questo. Allora diede bestie da soma a quelli affinchè si stancassero,e cibo, da portare fino a roma.

Le forche caudine III

Απαγγελθεισης δε της συμφορας ες την παλιν, οιμωγη και θρηνος ην, ως επι πενθει και αι γυναικες εκοπτοντο τους αισχρως περισεσωσμενους, ως αποθανοντας· η τε βουλη την επιπορφυρον εσθητα απεθετο, και θυσιαι, και γαμοι, και οσα αλλα τοιουτοτροπα, επεσχετο επι το ετος ολον, εως την συμφοραν ανελαβον. Των δε αφειμενων, οι μεν ες τους αγρους διεφευγαν υπο αιδους, οι δε νυκτος ες την πολιν εσηεσαν οι δε αρχοντες ημερας μεν εσηλθον υπ' αναγκης, και τα σημεια της αρχης επεκειτο αυτοις· επρασσον δε ουδεν.

Annunciata la disgrazia in città ci fu un lamento e un pianto come per un lutto pubblico; anche le donne piangevano i vergognosamente sopravvissuti, come morti; la bulè depose un telo purpureo, i riti sacri, i matrimoni, e quanti altri (riti) simili, tutto fu sospeso quell'anno, finchè ripararono alla disgrazia. Tra i rilasciati alcuni dalla vergogna fuggirono verso i campi, altri di notte andarono verso la città ; i consoli entrarono in carica quel giorno per necessità e i vessilli del potere furono dati a loro; ma nulla fu fatto.

Copyright © 2007-2022 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2022 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2022-05-24 01:35:13 - flow version _RPTC_G1.1