Il ladro e sua madre - versione greco Esopo Ellenisti

IL LADRO E SUA MADRE
VERSIONE DI GRECO di Esopo
Traduzione testo dal libro ellenisti

Παις εκ διδασκαλε ιου την του συμφοιτητο υ δ ελτον υφελων τη εαυτου μητρ ι εκ ομισε. Της δε μη επιπληξάσης αυτόν, αλλά μαλλον αποδεξαμενησ εκ δευτέρου ιμάτιον κλέψας ήνεγκεν αυτή. Έτι δε μάλλον αυτής αποδεξαμενης προϊών τοις χρόνοις ο παισ ως νεανίας ήδη γεγονεν, ηρξατο και τα μείζονα κλέπτειν. Ληφθείς ουν ποτε επ’ αυτοφώρω υπο του δικαστου επι τον φονον κατεκριθη. Της δε μητρός αυτώ επακολουθούσης και στερνοκοπούσης είπεν ο παισ προσ τουσ δημιοσ ·"εασατε με λαλησαι τη μητρι μου προς το ους ένα λογον" Της δε αδουσιν αυτου του ωτιου αυτης γενναιως δραξαμενος απεκοψεν αυτο. Της δε βοησασης και ειπουσης, ως ηδη πεπλημμεληκεν, ου μην αλλα και του λαου κατηγορουντος αυτου ως μη αρκεσθεντος τοις προτεροις κακοις, αλλα και εις την ιδιαν μητερα ησεβηκοτος εφε εκεινος "Αυτη εγενετο της εμης απωλειας αιτιος.

Ει γαρ, ηνικα την εκ του διδασκαλειου δελτον εκλεψα και ηνεγκα αυτη επεπληξε μοι, ουκ αν μεχρι τουτο εχωρησα και επι θανατον ηγομην". Ο μυθος δηλοι οτι το κακον κατ'αρχας μη κολαζομενον επι μειζονα αυξεται.

Un bambino avendo sottratto da scuola la tavoletta per scrivere del compagno, (la) portò a sua madre.

E siccome quella non solo non lo punì, ma addirittura lo approvò, di nuovo avendo rubato un vestito (lo) portò a lei; e poiché quella ancor più accettò, procedendo coi tempi, quando il ragazzo divenne un giovane ormai incominciava a rubare anche le cose di maggior valore. Ma colto una volta in flagrante e ammanettato venne condotto in tribunale. E poiché la madre lo seguiva e si percuoteva il petto, il fanciullo disse al popolo "non processate me ma mia madre"Dopo che ella giunse rapidamente e avvicinò il suo orecchio alla bocca del figlio, egli, dopo aver afferrato fortemente con i suoi denti l’orecchio di lei, glielo mozzò.

Allora, dopo che ella ebbe gridato e detto che ormai aveva sbagliato e quando il popolo lo accusò non solo di non essersi accontentato dei precedenti misfatti ma addirittura di aver commesso empietà nei confronti della propria madre, quello disse: “Questa fu la causa della mia rovina.

Se, infatti, quando rubai dalla scuola la tavoletta e te la portai, mi avessi picchiato, non sarei arrivato fino a questo punto e non andrei al patibolo”. La favola mostra che il comportamento scorretto che non viene punito dall’inizio diventerà sempre più grande.

Altra versione da altro libro

Παις εκ διδασκαλείου την του συμφοιτητού δέλτον αφελόμενος τη μητρί εκόμισε. Της δε ου μόνον αυτόν μη επιπληξάσης, αλλά και επαινεσάσης αυτόν εκ δευτέρου ιμάτιον κλέψας ήνεγκεν αυτή. Έτι δε μάλλον αποδεξαμενης αυτής προϊών τοις χρόνοις ως νεανίας εγένετο, ήδη και τα μείζονα κλέπτειν επεχείρει. Ληφθείς δε ποτέ επ’ αυτοφώρω και περιαγκωνισθείς επί τον δήμιον απήγετο. Της δε μητρός επακολουθούσης αυτώ και στερνοκοπούσης, είπε βούλεσθαι τι αυτή προς το ους ειπείν και προσελθούσης αυτής ταχέως του ωτίου επιλαβόμενος καταδήξας αφείλετο. Της δε κατηγορούσης αυτού δυσσέβειαν, είπερ μη αρκεσθείς οις ήδη πεπλημμέληκε και την μητέρα ελωβήσατο, εκείνος υπολαβών έφη. Αλλ’ ότε σοι πρώτον την δέλτον κλέψας ήνεγκα, ει επέπληξας μοι, ουκ αν μέχρι τούτου εχώρησα και επί θάνατον ηγόμην. Ο λόγος δηλοί, ότι το κατ’ αρχάς μη κολαζόμενον επί μείζον αύξεται

Un fanciullo, avendo rubato dalla scuola una tavoletta di un compagno, la portò a sua madre. Ella non solo non lo rimproverò ma lodò addirittura il figlio, una seconda volta, il fanciullo rubò un mantello e lo portò alla madre. La madre lodava ancor di più il figlio, il fanciullo, quando diventa un giovane comincia a rubare anche oggetti più preziosi. Preso un volta sul fatto, lo portò dal boia. Poichè la madre segue il figlio e si mette una mano sul petto il giovane dice " desidero parlarti all’ orecchio" e dopo che ella si avvicina velocissima, il figlio prende lo orecchio e lo stacca con un morso. Ella accusò il figlio di essere empio, il figlio risponde " ma se tu mi avessi picchiato quando, dopo aver rubato la prima volta la tavoletta te la portai, non mi rimproveravi e quindi non sarei condannato a morte " la favola dimostra che un comportamento che non viene punito all’ inizio si aggrava sempre di più.

Copyright © 2007-2023 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2023 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2023-01-19 02:09:58 - flow version _RPTC_G1.1