Una lepre astuta- Versione greco da Anthropoi

Una lepre astuta
VERSIONE DI GRECO
TRADUZIONE dal libro Anthropoi
Inizio: oi kunegetai en tais ulais
fine: dià tò pedion kai katafeugei en te ule

release check: 2020-03-21 08:39:35 - flow version _RPTC_H2.4