Sulle Arie, sulle acque e sui luoghi 1.15

Περὶ δὲ τῶν ἐν Φάσει, ἡ χώρη ἐκείνη ἑλώδης ἐστὶ καὶ θερμὴ καὶ ὑδατεινὴ καὶ δασεῖα· ὄμβροι τε αὐτόθι γίγνονται πᾶσαν ὥρην πολλοί τε καὶ ἰσχυροί· ἥ τε δίαιτα τοῖσιν ἀνθρώποισιν ἐν τοῖσιν ἕλεσίν ἐστιν· τά τε οἰκήματα ξύλινα καὶ καλάμινα ἐν τοῖσιν ὕδασι μεμηχανημένα· ὀλίγῃ τε χρέονται βαδίσει κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὸ ἐμπόριον, ἀλλὰ μονοξύλοισι διαπλέουσιν ἄνω καὶ κάτω· διώρυγες γὰρ πολλαί εἰσιν. Τὰ δὲ ὕδατα θερμὰ καὶ στάσιμα πίνουσιν, ὑπό τε τοῦ ἡλίου σηπόμενα, καὶ ὑπὸ τῶν ὄμβρων ἐπαυξανόμενα. Αὐτός τε ὁ Φάσις στασιμώτατος πάντων τῶν ποταμῶν καὶ ῥέων ἠπιώτατα· οἵ τε καρποὶ γιγνόμενοι αὐτόθι πάντες ἀναλδέες εἰσὶ, καὶ τεθηλυσμένοι, καὶ ἀτελέες, ὑπὸ πολυπληθείης τοῦ ὕδατος· διὸ καὶ οὐ πεπαίνονται· ἠήρ τε πουλὺς κατέχει τὴν χώρην ἀπὸ τῶν ὑδάτων. Διὰ ταύτας δὴ τὰς προφάσιας τὰ εἴδεα ἀπηλλαγμένα τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἔχουσιν οἱ Φασιηνοί· τά τε γὰρ μεγέθεα μεγάλοι, τὰ πάχεα δ' ὑπερπαχέες· ἄρθρον τε κατάδηλον οὐδὲν, οὐδὲ φλέψ· τήν τε χροιὴν ὠχρὴν ἔχουσιν, ὥσπερ ὑπὸ ἰκτέρου ἐχόμενοι· φθέγγονταί τε βαρύτατον ἀνθρώπων, τῷ ἠέρι χρεόμενοι οὐ λαμπρῷ, ἀλλὰ χνοώδει τε καὶ διερῷ· πρός τε τὸ ταλαιπωρέειν τὸ σῶμα ἀργότεροι πεφύκασιν· αἵ τε ὧραι οὐ πολὺ μεταλλάσσουσιν, οὔτε πρὸς τὸ πνῖγος, οὔτε πρὸς τὸ ψύχος· τά τε πνεύματα τὰ πολλὰ νότια, πλὴν αὔρης μιῆς ἐπιχωρίης· αὕτη δὲ πνέει ἐνίοτε βίαιος, καὶ χαλεπὴ, καὶ θερμὴ, καὶ Κέγχρονα ὀνομάζουσι τοῦτο τὸ πνεῦμα. Ὁ δὲ βορέης οὐ σφόδρα ἀφικνέεται· ὁκόταν δὲ πνέῃ, ἀσθενὴς καὶ βληχρός.

Per quanto riguarda quelli (=il popolo) del Fasi, quella regione è paludosa, calda, acquosa e boscosa;

cadono qui in ogni stagione, piogge (che sono) molte e forti; il  modo di vivere degli uomini è nelle paludi, e le abitazioni sono di legno e canne, arrangiate in mezzo alle acque; ed usano poco andare a piedi in città e al porto, ma con canoe navigano su e giù (infatti ci sono imolti canali). Bevono le acque calde e stagnanti, guastate dal sole e incrementate dalle piogge (il Fasi stesso è il fiume più stagnante fra tutti e dalla corrente più quieta). I frutti che qui nascono tutti sono miseri, grami e imperfetti per via della grande quantità d'acqua, per cui non arrivano neanche a maturazione.

Un'aria greve possiede la regione, provenendo dalle acque. Per queste ragioni quindi i Fasiani sono nell'aspetto lontani dal resto degli uomini: fisicamente grandi, oltremodo grossi senza nessuna articolazione e vena visibile; hanno un colorito giallastro come se tenuti dall'ittero, e hanno la voce dal suono più basso tra gli uomini, utilizzando quell'aria non limpida, ma caliginosa e madida, e quanto al lavorare sono naturalmente piuttosto indolenti.

Le stagioni non cambiano molto né verso l'afa né verso il freddo; e i venti, in gran parte, meridionali, eccetto una sola brezza, locale: questa soffia talvolta violenta, greve e calda; chiamano questo vento col nome di "raucoso". Tramontana non ci arriva assolutamente e  allorché soffi (arriva) debole e leggera.

Copyright © 2007-2021 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2021 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2021-03-04 11:14:15 - flow version _RPTC_G1.1