Περὶ Συντάξεως 13.21 - 13.222, Demostene (Sull'organizzazione)

Καίτοι σκέψασθε πῶς ἐπὶ τῶν προγόνων ταῦτ᾽ εἶχεν· οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις ὑμῖν παραδείγμασι χρησαμένοις, ἀλλ᾽ οἰκείοις ἔξεσθ' ἃ προσήκει πράττειν...


IL PARTICIPIO CONGIUNTO GRECO

Traduzione letterale di Anna Maria Di Leo che concede la sua traduzione solo ed esclusivamente al sito skuolasprint. it

Considerate (σκοπέω imperativo aoristo 2a pl) come governavano queste cose fino ai vostri antenati, non avendo utilizzato infatti modelli (χράομαι aor part dat regge dativo) stranieri ma familiari, a voi conviene realizzare e rendere simili questi (modelli) che esistettero e che avete visto...(CONTINUA)

Copyright © 2007-2023 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2023 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.

release check: 2023-05-04 16:57:19 - flow version _RPTC_G1.1